Matematická olympiáda – kategorie P

Řešení úloh ústředního kola (2. soutěžní den) 57. ročníku

P-III-4 Sbírka čísel

Pojďme nejdříve zjistit, kolik čísel páně Pterodaktylova sbírka obnáší. Zvolme si pevný základ soustavy B a označme n(d,s) počet všech čísel, která mají v naší soustavě zápis délky d (včetně případných nevýznamných nul na začátku) s ciferným součtem s. Jelikož ciferný součet 0 má pouze číslo ze samých nul, je n(d,0)=1 pro každé d. Naopak prázdné číslo má nutně nulový ciferný součet, takže n(0,0)=1 a n(0,s)=0 pro s>0. Pro d>0, s>0 pak platí následující vztah:

n(d,s) = ∑i=0min(B-1,s) n(d-1,s-i), (*)

v němž sčítáme přes všechny možnosti, jak zvolit číslici i na prvním místě zápisu. Takto můžeme pohodlně spočítat libovolné n(d,s): nejdříve spočítáme n(0,0)n(0,s), z nich pak n(1,0)n(1,s) atd.

Jelikož čísla délky D mají ciferný součet nejvýše S=D(B-1), všech čísel ve sbírce je n(D,0)+n(D,1)+...+n(D,S). Takto jsme je dokonce spočítali v pořadí podle jejich ciferného součtu, takže pokud chceme k-té číslo sbírky, snadno nalezneme jeho ciferný součet s a zjistíme, kolikáté je s tímto součtem. Následně zjistíme podle formulky (*) pro n(D,s) první číslici i a kolikáté číslo délky D-1 se součtem s-i hledáme. Stejným způsobem pak získáme zbývající cifry.

Všechna n(d,s) pro d≤D a s≤S získáme pomocí naší formulky v čase O(DSB)=O(D2B2). Samotné hledání pak obnáší sečíst S hodnot n(d,s) a následně provést D iterací po B krocích. Vše tedy stihneme v čase O(D2B2), což je pro meze uvedené v zadání „na odmáčknutí.” Paměťová složitost navrženého řešení je pak O(DS)=O(D2B).

Program se drží tohoto postupu, jedinou potenciální zradou by mohlo být, že čísla, se kterými pracujeme, se vejdou až do 64-bitového číselného typu. Také samozřejmě nesmíme vypisovat nuly na začátku čísla.

#include <stdio.h>

#define MAXB 10
#define MAXD 30
#define MAXS ((MAXB-1)*MAXD)
typedef long long int big;

int main(void)
{
 int B, D;
 big k;
 big n[MAXD+1][MAXS+1] = { 0 };

 FILE *fi = fopen("sbirka.in", "r");
 fscanf(fi, "%d%d%lld", &B, &D, &k);
 fclose(fi);

 // Spočítáme všechna n[d][s]
 n[0][0] = 1;
 int S = (B-1)*D;
 for (int d=1; d<=D; d++)
  for (int s=0; s<=S; s++)
    for (int x=0; x<B && x<=s; x++)
     n[d][s] += n[d-1][s-x];
 k--;

 // Najdeme správný součet
 int s = 0;
 while (s <= S && k >= n[D][s])
  k -= n[D][s], s++;

 // Dopočítáme číslice a rovnou je vypíšeme
 FILE *fo = fopen("sbirka.out", "w");
 int z = 1;                // Zatím samé nuly
 for (int d=D; d>1; d--)
  {
   int x = 0;              // Hledáme číslici
   while (x < B-1 && n[d-1][s-x] <= k)
    {
     k -= n[d-1][s-x];
     x++;
    }
   if (x || !z)             // Vypíšeme ji
    {
     fputc('0' + x, fo);
     z = 0;
    }
   s -= x;
  }
 fprintf(fo, "%d\n", (int)s);       // Poslední číslice
 fclose(fo);

 return 0;
}

P-III-5 Strouhání mrkve

Když vás Hopsálek najímal do továrny, vysvětlil vám, jak si představuje postup na hledání nejlepšího začátku první směny: „V poli si pro každý začátek první směny budete pamatovat, kolik směn je možné v tomto případě zrušit. Nakonec podle příchodu posledního zákazníka spočtete počet směn, který by byl třeba, kdyby nebyla žádná směna zrušená, odečtete (v poli uložený) počet zrušených směn a podle toho si vyberete takový začátek první směny, aby směn bylo co nejméně.”

Označme začátek první směny i0. Víme, že i0 může nabývat hodnot 1 až M-1. Pro všechny tyto hodnoty si v poli uložíme, kolik směn bychom mohli zrušit, kdyby první směna začínala v i0-té minutě. Na začátku jsou v poli samé nuly. Poté budeme zpracovávat postupně jednotlivé zákazníky od prvního do posledního. V každém kroku budeme zkoumat, kolik směn můžeme zrušit v pauze mezi příchodem aktuálního zákazníka a zákazníka před ním (tj. nejdříve mezi prvním a druhým, pak mezi druhým a třetím atd.).

Řekněme tedy, že aktuální zákazník přišel v čase b a zákazník před ním v čase a. Pro všechny možná i0 bychom si chtěli napočítat, kolik můžeme v pauze mezi a a b zrušit směn, pokud první začínala v čase i0. Na tom ale není nic těžkého – směna, ve které se zpracuje zákazník s příchodem a, musí začínat v čase a-((a-i0) mod M) a směna, ve které se zpracuje zákazník s příchodem b, musí začínat v čase b-((b-i0) mod M), takže můžeme zrušit

[b-((b-i0) mod M) - (a-((a-i0) mod M))]/M

směn. Takto upravíme počty zrušených směn v jednom kroku pro všechna možná i0.

Když takto zpracujeme pauzy mezi všemi zákazníky, stačí už jenom pro každé i0 spočítat počet směn, které bychom potřebovali pro zpracování všech zakázek, kdybychom směny nerušili, odečteme spočtený počet zrušených směn a máme skutečný počet směn v případě, že první začínala v čase i0.

Takové řešení by jistě fungovalo, nicméně jeho časová složitost je O(NM), protože na zpracování jednoho zákazníka musíme upravit počty zrušených směn pro M možných začátků.

Takové řešení vás (a ani nás :-)) zajisté nemůže uspokojit, tak se pojďme zamyslet, jak bychom ho mohli vylepšit. Začněme s důležitým pozorováním. Řekněme, že zkoumáme pauzu mezi příchody v a a b minut. Nejvíc směn můžeme zrušit tehdy, když další směna začne hned v čase a+1 (to je v případě i0=(a mod M)+1). Když budeme i0 zvyšovat, budeme moci chvíli rušit stejný počet směn, dokud nedojde k tomu, že poslední rušená směna poprvé nezasáhne do času b – pak budeme moci směn zrušit o jednu méně. Stejný počet směn (tj. o jedna méně než pro začátek i0) budeme moci zrušit pro všechna zbylá i0 až do i0-1.

Uvědomili jsme si tedy, že v poli počtu zrušených směn chceme přidat jednomu souvislému úseku hodnot i0 číslo s+1 a zbylému úseku číslo s. Zkusíme tedy najít jinou reprezentaci pole, která by nám umožnila provádět takovéhle úpravy v konstantním čase. Začneme tím, že si mimo pole budeme pamatovat číslo, které je třeba přičíst ke všem číslům v poli. Pak můžeme k tomuto číslu přičíst s a jediné, co bude třeba udělat, bude souvislému úseku v původním poli přičíst číslo jedna. Tento problém už vyřešíme lehce – v poli si pro různá i0 nebudeme pamatovat skutečný počet zrušených směn, ale jenom rozdíl počtu zrušených směn oproti předchozímu prvku. Pak můžeme přičtení jedničky k souvislému úseku provést tak, že přičteme jedničku k počátečnímu prvku úseku a odečteme jedničku od prvku, který následuje za posledním prvkem úseku. Nakonec stačí naše pole rozdílů projít a spočítat skutečné hodnoty zrušených směn.

Naše vylepšené řešení má časovou složitost O(N+M) a paměťovou O(M), což je jistě pro vás i pana Hopsálka uspokojivé.

p35.c