Matematická olympiáda – kategorie P

Řešení úloh školního kola 56. ročníku

P-I-1 Pizza kolem

Úlohu budeme řešit hladově. Nejdříve určíme potřebné počty kusů pizzy jednotlivých velikostí. Tedy kolik potřebujeme celých pizz, kolik kusů velikosti 5/6, kolik kusů velikosti 4/6 atd. To snadno zvládneme při načítání vstupu. Na řezání celých pizz není co řešit. Pro každý kus velký 5/6 potřebujeme zjevně upéct jednu celou pizzu. Po každém kusu velkém 5/6 zbude kousek velký 1/6 a zřejmě nic nezkazíme, když tyto kousky použijeme na pokrytí objednávek na kousky této velikosti. Pokud je náhodou zbytků velkých 1/6 více, než kolik vyžadují objednávky, nezbývá nám než zbytky zahodit (jiné využití pro ně nemáme).

Pro kusy velké 4/6 je situace podobná jako pro kusy velké 5/6. Pro každý kus opět potřebujeme jednu celou pizzu a zbytky velké 2/6 použijeme na pokrytí objednávek na kusy velké 2/6. Pokud je takových objednávek málo, tak kusy velké 2/6 ještě rozřežeme a použijeme na pokrytí zbývajících objednávek na části velikosti 1/6. Zjevně je lepší se nejdříve snažit uspokojit objednávky na velikost 2/6 a až pak na velikost 1/6 – kousek veliký 1/6 můžeme z libovolně velkého kusu odříznout vždy. Dosud bylo řezání pizzy téměř jednoznačně určené, a tedy námi navržené dělení je nejlepší možné. Nyní se podívejme na kusy velikosti 3/6=1/2 a menší. Objednávky na části velikosti 1/2 vyřešíme tak, že vždy jednu pizzu rozdělíme na dvě poloviny. V následujících odstavcích ukážeme, že tento způsob dělení je optimální. Pokud byl počet takových objednávek lichý, zbude nám polovina pizzy. Pokud je ještě nějaká neuspokojená objednávka na kus velikosti 2/6, odřízneme ze zbylé poloviny tento díl a ten použijeme na pokrytí objednávky. Zbytek pak použijeme na pokrytí objednávek na velikost 1/6. Pokud zbyly ještě nějaké objednávky na kusy velké 2/6 (což je 1/3), budeme další pizzy dělit na třetiny a pokrývat objednávky. Případný zbytek po pokrytí objednávek na třetiny pak použijeme na pokrytí objednávek na šestiny. Pokud ani tak nebyly uspokojeny všechny objednávky na šestiny, vyrobíme ještě dostatečný počet pizz na jejich pokrytí.

Všimněme si, že dohromady nám při uspokojování objednávek na části velké nejvýše 1/2 zbyla méně než jedna pizza:

 1. Pokud dokážeme objednávky na poloviny vyřešit beze zbytku (tedy počet objednávek na poloviny je sudý nebo máme dost zbylých objednávek na části velké 2/6 a 1/6), tak po vyřízení objednávek na 2/6 a 1/6 zbude zjevně méně než jedna pizza.
 2. Pokud nám zbyla po vyřízení objednávek na poloviny 1/6 pizzy, zjevně už máme vyřízené všechny objednávky na části velké 1/6. Po vyřízení objednávek na části velké 2/6 nám zbudou nejvýše 4/6 pizzy a dohromady tedy zbude méně než jedna pizza.
 3. Pokud nám zbude více než 1/6 (2/6 nebo 1/2), zjevně už jsme vyřídili všechny objednávky na části velké 1/6 a 2/6 a celkový zbytek je tedy opět menší než celá pizza.
Když celý náš postup shrneme, tak pro části větší než 1/2 bylo optimální dělení jednoznačně určeno. Zbytky jsme použili na pokrytí menších objednávek, pokud to šlo. Tato část řešení je tedy optimální. Nechť zbylé objednávky na části velké nejvýše 1/2 dají dohromady k/6. Na jejich pokrytí potřebujeme zřejmě upéct alespoň ⌈k/6⌉ pizz a protože nám v této fázi zbyla méně než jedna pizza, tak právě s tolika pizzami jsme si dokázali vystačit. Objednávky na části velikosti nejvýše 1/2 jsme tedy vyřešili také optimálně. Celkově jsme tedy použili nejmenší možný počet pizz.

Algoritmus má lineární časovou a konstantní paměťovou složitost. Program je přímým přepsáním výše uvedených úvah o dělení pizzy.

program pizza;
var
 n : word;		        { Počet objednávek }
 pozadavek : array[1..6] of longint;  { Kolik dílů příslušných velikostí potřebuji? }
 napect : longint;	        { Kolik pizz je třeba upéct? }

procedure nacti;
var
 F : Text;
 i, c : Integer;
begin
 for i := 1 to 6 do
  pozadavek[i] := 0;
 assign(F, 'pizza.in');
 reset(F);
 readln(F, n);
 for i := 1 to n do begin
  readln(F, c);
  { Vyřídíme nejdříve počet celých pizz }
  pozadavek[6] := pozadavek[6] + c div 6;
  { Nyní zvýšíme počet dílů příslušné velikosti }
  c := c mod 6;
  if c > 0 then
   inc(pozadavek[c]);
 end;
 close(F);
end;

procedure vypis;
var F : text;
begin
 assign(F, 'pizza.out');
 rewrite(F);
 writeln(F, napect);
 close(F);
end;

function min(a,b : longint) : longint;
begin
 if a < b then min := a
      else min := b;
end;

procedure spocti;
begin
 { Určitě potřebuji tolik pizz, kolik bylo objednávek na celé pizzy }
 napect := pozadavek[6];
 { Pro každý díl velký 5/6 potřebuji jednu pizzu }
 napect := napect + pozadavek[5];
 { Díly velké 5/6 lze doplnit pouze díly velkými 1/6 }
 pozadavek[1] := pozadavek[1] - min(pozadavek[5], pozadavek[1]);
 { Pro každý díl velký 4/6 potřebuji jednu pizzu }
 napect := napect + pozadavek[4];
 { Doplníme díly velkými 2/6 a 1/6 }
 if pozadavek[4] > pozadavek[2] then begin
  pozadavek[4] := pozadavek[4] - pozadavek[2];
  pozadavek[2] := 0;
  pozadavek[1] := pozadavek[1] - min(2*pozadavek[4], pozadavek[1]);
 end
 else
  pozadavek[2] := pozadavek[2] - pozadavek[4];
 { Díly velké 3/6=1/2 jdou kombinovat spolu }
 napect := napect + (pozadavek[3]+1) div 2;
 { Pokud je počet polovin lichý, doplníme je z 2/6 a 1/6 }
 if pozadavek[3] mod 2 > 0 then begin
  if pozadavek[2] > 0 then begin
   dec(pozadavek[2]);
   if pozadavek[1] > 0 then
    dec(pozadavek[1]);
  end
  else
   pozadavek[1] := pozadavek[1] - min(pozadavek[1], 3);
 end;
 { Nyní pro zbylé díly velké 2/6 = 1/3 }
 napect := napect + (pozadavek[2]+2) div 3;
 { Doplníme případnou 1 necelou pizzu z dílu 1/6 }
 if pozadavek[2] mod 3 > 0 then
  pozadavek[1] := pozadavek[1] - min(pozadavek[1], 2*(3 - pozadavek[2] mod 3));
 { Nyní díly velké 1/6 }
 napect := napect + (pozadavek[1]+5) div 6;
end;

begin
 nacti;
 spocti;
 vypis;
end.

P-I-2 Zasypané město

Nejprve si popíšeme jednodušší řešení, které bude časově a paměťově náročnější. V tomto řešení si budeme celou čtvercovou síť uchovávat v paměti jako dvourozměrné pole a zaznamenáme do něj, pod kterými políčky je písek a pod kterými je kamení. Navíc označíme všechna políčka jako nenavštívená (nenavštívená políčka budou odpovídat políčkům místností, které jsme dosud nenašli při průchodu sítí). Čtvercovou sítí budeme procházet postupně po řádcích a hledat políčko s pískem, které je zatím nenavštívené. Když ho najdeme, víme, že jsme právě objevili novou zasypanou místnost. Nyní přestaneme zpracovávat políčka postupně po řádcích a místo toho teď navštívíme všechna políčka nově nalezené místnosti. To uděláme pomocí prohledávání do šířky. Začneme v nově nalezeném políčku, které označíme jako navštívené. Pak budeme procházet jeho sousední políčka a každé takové políčko, pod kterým je písek a které je nenavštívené, označíme jako navštívené a zpracujeme. Zpracováním políčka rozumíme to, že zkontrolujeme, zda nemá nějakého nenavštíveného souseda a pokud ano, tak tohoto souseda označíme jako navštíveného a přidáme jej na konec seznamu políček, která musíme zpracovat. Políčka jsou tedy zpracovávána v pořadí, v jakém jsme je poprvé navštívili.

Poté, co navštívíme a zpracujeme všechna políčka nové místnosti, budeme pokračovat v procházení čtvercové sítě po řádcích tam, kde jsme skončili. Skončíme, až projdeme celou síť.

Takové řešení má časovou i paměťovou složitost lineární vůči počtu políček sítě, tj. O(NM). Celá síť se nám ale vzhledem k omezením ze zadání úlohy do paměti nevejde, a tak musíme navrhnout paměťově úspornější řešení.

Danou síť budeme zpracovávat po řádcích. V jednom kroku zpracujeme vždy jeden řádek, přičemž si budeme pamatovat předchozí řádek. Poté, co řádek zpracujeme, stane se z něj předchozí řádek, načteme nový a budeme pokračovat, dokud nezpracujeme všechna políčka sítě.

Nyní si popíšeme, jak vlastně budeme řádky zpracovávat. Naším cílem je, aby všechna políčka s pískem na zpracovávaném řádku byla očíslována (obarvena) čísly 1b. Musí být navíc očíslována tak, že pokud z již zpracovaných řádků (včetně aktuálního) o nějakých dvou políčkách s pískem víme, že patří do společné místnosti, musí dostat v našem obarvení stejnou barvu. V opačném případě musí dostat barvu různou.

Celý algoritmus tedy bude fungovat následovně. Na začátku přidáme před celou síť řádek políček s kamením (ten je už zpracovaný, když na něm žádná políčka s pískem nejsou). Poté načteme další řádek a pomocí předchozího řádku ho zpracujeme, tj. obarvíme ho podle popsaného pravidla (podrobněji si popíšeme tento krok dále). V průběhu zpracovávání dalšího řádku spočítáme, kolik na předchozím řádku skončilo místností (je to počet barev, které nesousedí s žádným pískovým políčkem na aktuálním řádku) a tento počet připočteme k celkovému počtu místností města. Takový algoritmus je jistě správný: každá místnost někdy skončí, takže ji určitě započteme alespoň jednou, navíc ji ale kvůli tomu, jak obarvujeme zpracovávané řádky, nikdy nemůžeme započítat vícekrát než jednou. Složitost algoritmu bude M krát složitost zpracování jednoho řádku.

Ještě tedy musíme vyřešit zpracovávání načteného řádku. Předchozí řádek už máme obarven barvami 1b. Aktuální řádek nejprve obarvíme barvami od b+1 do c tak, že sousední písková políčka tohoto řádku dostanou stejnou barvu. Poté využijeme informace z předchozího řádku: pokud pískové políčko zpracovávaného řádku sousedí s pískovým políčkem předchozího řádku, musíme „sloučit” jejich barvy. K tomuto účelu si budeme u každé barvy pamatovat seznam těch barev, kterými je obarvena stejná místnost jako touto barvou. Jedno „sloučení” pak provedeme tak, že do seznamu jedné slučované barvy přidáme druhou a naopak. Poté, co projdeme celý aktuální řádek a zpracujeme všechna sloučení, získáme u každé barvy seznam ekvivalentních barev (barva a všechny barvy v jejím seznamu obarvují políčka stejné místnosti). Nicméně v seznamu u nějaké barvy nemusí být všechny barvy obarvující jednu místnost (třeba u barvy 1, pokud se sloučila 1 s 2 a pak 2 s 3, chybí 3). Naším cílem bude pro jednu barvu najít všechny s ní ekvivalentní barvy. Všechny tyto barvy pak přebarvíme na novou barvu. Pak vezmeme nějakou nepoužitou barvu, opět najdeme všechny ostatní barvy s ní ekvivalentní, všechny je přebarvíme na novou barvu, a tak dál, dokud nepoužijeme všechny původní barvy. Tak získáme obarvení aktuálního řádku novými barvami, které splňuje požadované vlastnosti.

Poslední problém, který musíme vyřešit, je jak pro danou barvu nalézt všechny ostatní, se kterými obarvuje stejnou místnost. Použijeme pro to už popsaný postup prohledávání do šířky: začneme s počáteční barvou a označíme ji jako použitou (ostatní barvy jsou na začátku označeny jako nepoužité). Poté budeme procházet její seznam barev a když narazíme na barvu, která je zatím nepoužitá, přidáme ji do seznamu barev, které musíme zpracovat. Až celý proces skončí, budeme znát všechny barvy, které se zadanou barvou obarvují stejnou místnost.

Povšimněme si nyní, že pro zpracování řádku si stačí pamatovat intervaly tvořené pískem a jejich barvy, tj. nemusíme pracovat s poli délky N, která by reprezentovala předchozí a nový řádek čtvercové sítě. Pokud předchozí řádek obsahuje K1 intervalů tvořených pískem a nový K2 takových intervalů, bude nám zpracování těchto dvou řádků trvat O(K1+K2), protože počet dvojic protínajících se intervalů, tedy těch, pro které musíme sloučit nějakou dvojici barev, je nejvýše K1+K2-1. Samotné slučování barev (prohledávání do šířky) je pak lineární v počtu dvojic barev, které je třeba sloučit. Celková časová složitost našeho algoritmu bude tedy součet hodnot K1 a K2 přes všechny řádky, tj. O(K+M) (do odhadu časové složitosti musíme započítat i počet řádků pro případ, že by čtvercová síť obsahovala hodně prázdných řádků, tj. K by bylo mnohem menší než M). Paměťová složitost je nejvýše lineární s počtem políček na jednom řádku, tj. O(N).

program mesto;
type usek = record       { datový typ pro načtený úsek písku }
      barva: word;
      zacatek: word;
      konec: word;
     end;
const maxN = 50000;

type radek = record      { datový typ pro řádek mapy }
       pocet_useku: word;
	   pocet_barev: word;
	   useky: array [1..maxN] of usek;
	  end;

var vstup: text;        { vstupní soubor }
  vystup: text;       { výstupní soubor }
  M, N: word;        { rozměry mapy }
  L: longint;        { počet dosud nalezených místností }
  predchozi_radek: radek;  { řádek, který byl už zpracován }
  novy_radek: radek;     { řádek, který je právě zpracováván }

procedure inicializuj;
begin
 assign(vstup, 'mesto.in');
 reset(vstup);
 readln(vstup, M, N, L);
 L := 0;
 predchozi_radek.pocet_useku := 0;
 predchozi_radek.pocet_barev := 0;
end;

type barva=record        { datový typ pro seznam barev, které mají být sloučeny }
       cislo: word;
       dalsi: ^barva;
      end;

procedure sluc_barvy;
 { provede sloučení místností uložených v predchozi_radek a novy_radek;
  zvýší L o jedna za každou místnost, která už nepokračuje na novém řádku }
var ma_byt_slouceno: array[1..2*maxN] of ^barva; { seznam barev, které mají být sloučeny }
  vysledna_barva: array[1..2*maxN] of word;   { barva, na kterou má být přebarveno }
  novy_pocet_barev: word;            { nový počet barev }
  seznam: array[1..2*maxN] of word;       { seznam pro prohledávání do šířky při slučování }
  prvku_v_seznamu: word;            { počet prvků v seznamu }
  i, j: word;                  { několik pomocných proměnných }
  b:^barva;
begin
 for i := 1 to novy_radek.pocet_barev do ma_byt_slouceno[i] := nil;
 i := 1; j := 1;
 while (i <= predchozi_radek.pocet_useku) and (j <= novy_radek.pocet_useku) do
  begin
   if (predchozi_radek.useky[i].zacatek < novy_radek.useky[j].konec) and
     (novy_radek.useky[j].zacatek < predchozi_radek.useky[i].konec) then
    begin
     new(b);
	 b^.cislo := predchozi_radek.useky[i].barva;
	 b^.dalsi := ma_byt_slouceno[novy_radek.useky[j].barva];
	 ma_byt_slouceno[novy_radek.useky[j].barva] := b;
	 new(b);
	 b^.cislo := novy_radek.useky[j].barva;
	 b^.dalsi := ma_byt_slouceno[predchozi_radek.useky[i].barva];
	 ma_byt_slouceno[predchozi_radek.useky[i].barva] := b;
	end;
   if predchozi_radek.useky[i].konec < novy_radek.useky[j].konec then inc(i) else inc(j);
  end;
 novy_pocet_barev := 0;
 for i := 1 to novy_radek.pocet_barev do vysledna_barva[i] := 0;
 for i := predchozi_radek.pocet_barev+1 to novy_radek.pocet_barev do
  if vysledna_barva[i] = 0 then
   begin
    inc(novy_pocet_barev);
	vysledna_barva[i] := novy_pocet_barev;
	seznam[1] := i;
	prvku_v_seznamu := 1;
	j := 0;
	while j < prvku_v_seznamu do
	 begin
	  inc(j);
      b := ma_byt_slouceno[seznam[j]];
	  while b<>nil do
	   begin
        if vysledna_barva[b^.cislo] = 0 then
		 begin
          vysledna_barva[b^.cislo] := novy_pocet_barev;
		  inc(prvku_v_seznamu);
		  seznam[prvku_v_seznamu] := b^.cislo;
		 end;
		b := b^.dalsi;
	   end;
	 end;
   end;
 for i := 1 to predchozi_radek.pocet_barev do
  begin
   if vysledna_barva[i] = 0 then inc(L);
   while ma_byt_slouceno[i] <> nil do
    begin
     b := ma_byt_slouceno[i]^.dalsi;
	 dispose(ma_byt_slouceno[i]);
	 ma_byt_slouceno[i] := b;
	end;
  end;
 novy_radek.pocet_barev := novy_pocet_barev;
 for i := 1 to novy_radek.pocet_useku do
  novy_radek.useky[i].barva := vysledna_barva[novy_radek.useky[i].barva];
 predchozi_radek := novy_radek;
end;

procedure zpracuj_radek;    { načte řádek a zavolá proceduru sluc_barvy }
var pisek, kameni: word;    { načtená dvojice čísel }
  sloupec: word;       { pozice na načítaném řádku }
begin
 sloupec := 1;
 novy_radek.pocet_useku := 0;
 novy_radek.pocet_barev := predchozi_radek.pocet_barev;
 while sloupec <= N do
  begin
   readln(vstup, pisek, kameni);
   if pisek<>0 then
    begin
     if (novy_radek.pocet_useku > 0) and
       (sloupec = novy_radek.useky[novy_radek.pocet_useku].konec+1) then
      novy_radek.useky[novy_radek.pocet_useku].konec :=
       novy_radek.useky[novy_radek.pocet_useku].konec + pisek
 	 else
	  begin
       inc(novy_radek.pocet_useku);
       inc(novy_radek.pocet_barev);
	   novy_radek.useky[novy_radek.pocet_useku].zacatek := sloupec;
	   novy_radek.useky[novy_radek.pocet_useku].konec := sloupec+pisek-1;
	   novy_radek.useky[novy_radek.pocet_useku].barva := novy_radek.pocet_barev;
	  end;
    end;
   sloupec := sloupec + pisek + kameni;
  end;
 sluc_barvy;
end;
procedure ukonci; { odsimuluje poslední řádek jako řádek, který je tvořen jen kamením }
begin
 novy_radek.pocet_useku := 0;
 sluc_barvy;
end;

procedure vypis;  { vypíše počet místností do výstupního souboru }
begin
 assign(vystup, 'mesto.out');
 rewrite(vystup);
 writeln(vystup, L);
 close(vystup);
end;

var i: word;
begin
 inicializuj;
 for i:=1 to M do zpracuj_radek;
 ukonci;
 vypis;
end.

P-I-3 Okružní jízda

Začněme tím, že si zavedeme označení, které se standardně používá v teorii grafů. Mapě Stínové Prahy budeme říkat graf, křižovatkám vrcholy a ulicím hrany. Hranu, která vede z vrcholu u do vrcholu v, označme uv. Počet vrcholů grafu označme n a počet jeho hran m. (Vstupní) stupeň vrcholu je počet hran, které do něj vchází (což v našem případě je rovno počtu hran, které z něj vychází). Hrany e a f na sebe navazují, pokud e vchází do vrcholu, z nějž f vychází. Posloupnost navzájem různých hran e1,e2,...,ek taková, že ei+1 navazuje na ei (pro 1≤i < k), se nazývá tah. Jestliže navíc e1 navazuje na ek, je tento tah uzavřený, a pokud obsahuje všechny hrany, je eulerovský. Dvojici hran e a f takové, že f navazuje na e, budeme říkat přechod. Úlohou tedy je nalézt uzavřený eulerovský tah, který navíc neobsahuje žádný ze zakázaných přechodů. Nejprve budeme ignorovat zakázané přechody, a najdeme eulerovský tah, který je nemusí respektovat. Poté si ukážeme, jak se se zakázanými přechody vypořádat.

Eulerovský tah zkonstruujeme takto: zvolíme libovolně počáteční vrchol v a vyrazíme z něj po libovolné hraně. Když dorazíme do vrcholu, pokračujeme po libovolné ještě nepoužité hraně, a toto opakujeme, dokud je to možné, tedy dokud z aktuálního vrcholu vede alespoň jedna nepoužitá hrana. Do každého vrcholu vchází stejný počet hran, jaký z něj vychází, proto se můžeme zastavit jedině ve vrcholu v. Tímto získáme nějaký uzavřený tah e1,e2,...,ek. Jestliže existuje nějaká dosud nepoužitá hrana e, která navazuje na hranu ei tohoto tahu, pak stejným způsobem nalezneme uzavřený tah e, f1, ..., ft z dosud nepoužitých hran, který obsahuje hranu e, a tahy spojíme – nový tah bude e1,..., ei, e, f1, ..., ft, ei+1,...ek. Budeme říkat, že nový tah vznikl slepením přes přechody eiei+1 a fte. Tuto operaci opakujeme a prodlužujeme nalezený tah. Skončit můžeme ve dvou případech. Buď výsledný tah obsahuje všechny hrany, potom je eulerovský. Nebo se z hran obsažených v tahu nedá nijak dostat do zbývajících hran (tvoří komponentu nesouvislého grafu), a v takovém případě eulerovský tah nemůže existovat. Tento postup se dá implementovat s lineární časovou a paměťovou složitostí O(m+n).

Nyní se zabývejme zakázanými přechody. Nejprve se můžeme zbavit vrcholů stupně 1 a 2:

Máme-li tedy hrany u1v, u2v, vw1 a vw2, a přechod z u1v na vw2 je zakázaný, můžeme vrchol v i s ním sousedícími hranami vyhodit, a přidat místo nich hrany u1w1 a u2w2. V novém grafu existuje povolený eulerovský tah, právě tehdy když existuje v původním grafu. Pro implementaci je jednodušší graf neměnit a jen si v algoritmu dávat pozor, abychom nepoužili zakázaný přechod u v – tedy pokud do něj dorazíme při procházení, odejít správnou hranou a nezkoušet v něm tah navázat.

Můžeme tedy předpokládat, že graf, kterým se zabýváme, obsahuje pouze vrcholy stupně alespoň 3. V tomto případě výše popsaným algoritmem nalezneme eulerovský tah, bez ohledu na zakázané přechody. Jestliže takový tah neexistuje, zřejmě tím spíš neexistuje takový, který by respektoval zakázané přechody. Jestliže nějaký eulerovský tah existuje, lze ho opravit tak, aby nepoužíval zakázané přechody:

Buď e1,..., em uzavřený eulerovský tah, a nechť je bez újmy na obecnosti přechod eme1 u vrcholu v zakázaný. Protože v má stupeň alespoň 3, existují další dvě hrany ea a eb (a<b), které vchází do v. Pak tah

e1,e2, ..., ea, eb+1, eb+2, ..., em, ea+1, ea+2, ..., eb

je také eulerovský a navíc nepoužívá zakázaný přechod u v. Takto postupně odstraníme všechny zakázané přechody. Zakázaných přechodů je n a na odstranění jednoho z nich potřebujeme čas O(m) (musíme znát pořadí hran u vrcholu v v tahu, který upravujeme), tedy časová složitost této části algoritmu je O(mn). Zkusme se zamyslet, zda bychom se zakázaných přechodů nedokázali zbavit efektivněji.

Budeme provádět výše popsaný lineární algoritmus pro nalezení eulerovského tahu: Řekněme, že už jsme zkonstruovali uzavřený tah T1=e1,..., ek. Náš algoritmus zaručí, že:

 1. tento tah neobsahuje zakázané přechody a
 2. pokud je u vrcholu v použitá alespoň jedna hrana a zakázaný přechod u v je ef, pak alespoň jedna z hran e a f je použitá.
Snažíme se tento tah prodloužit a přitom zachovat tyto vlastnosti. Vybereme si vrchol v stupně alespoň 3 ležící na tahu T1, z nějž vede alespoň jedna nepoužitá hrana e. Pak procházíme graf a konstruujeme nový tah T2=ef1...ft z dosud nepoužitých hran. Při výběru další hrany do tahu T2 se řídíme následujícími pravidly:

Nemůže se stát, že bychom došli do nějakého vrcholu x a jediný zbývající přechod by byl zakázaný: Pokud x patří do T1, pak je alespoň jedna z hran ze zakázaného přechodu u x je obsažena v T1 díky vlastnosti (1). Vrchol x má stupeň x alespoň dva, tedy jestliže x v T1 není a vede z něj už jen jedna nepoužitá hrana, museli jsme ho už alespoň jednou navštívit při konstrukci tahu T2 a díky druhému z pravidel pro tvorbu T2 jsme tehdy použili alespoň jednu z hran zakázaného přechodu. Snadno také nahlédneme, že T2 díky popsaným pravidlům splňuje podmínky (1) a (2).

Potřebujeme ještě tahy T1 a T2 spojit. Jelikož alespoň jedna hrana ze zakázaného přechodu u v je použita v T1, konstrukce tahu T2 se zastaví až tehdy, když v tazích T1 a T2 budou použity všechny hrany u vrcholu v. Alespoň jeden z T1 a T2 proto prochází vrcholem v alespoň dvakrát. Předpokládejme například, že T2 projde v alespoň dvakrát, po přechodech fte a fsfs+1. Tahy T1 a T2 můžeme slepit buď přes přechody eiei+1 a fte nebo přes přechody eiei+1 a fsfs+1. Alespoň jedna z těchto možností nezpůsobí přidání zakázaného přechodu do tahu a tuto možnost si zvolíme. V tomto případě nemusíme znovu procházet celý tah, abychom našli hrany fs a fs+1 – stačí si pro každou použitou hranu pamatovat jejího následníka v tahu, a projít hrany vstupující do vrcholu v. Jelikož spojování provádíme v každém vrcholu nejvýše jednou, časová složitost tohoto postupu je O(m+n).

program eulerovsky_tah;

const MAXN = 100;

type phrana = ^hrana;
   hrana = record
        z, k: integer;     { hrana z vrcholu z do vrcholu k }
	    pr, dal: phrana;    { předchozí a následující hrana v seznamu }
	    tah: integer;      { číslo tahu, do nějž byla hrana přidána }
	    tah_p, tah_d: phrana;  { předchozí a následující hrana v tahu }
	   end;

   vrchol = record
        stupen: integer;    { stupeň vrcholu }
        pouzite: hrana;    { hlava seznamu použitých hran z vrcholu }
		nepouzite: hrana;   { hlava seznamu nepoužitých hran }
		zak_z, zak_do: phrana; { přechod ze zak_z na zak_do je zakázaný }
	   end;

var n: integer;            { počet vrcholů grafu }
  a: integer;            { číslo aktuálního tahu }
  v: integer;            { aktuální vrchol }
  graf: array[1..MAXN] of vrchol;
  nr: integer;
  rozpracovane: array[1..MAXN] of integer; { seznam rozpracovaných vrcholů }
  nh: integer;            { počet hotových vrcholu }

{ odebere hranu ze seznamu }
procedure odeber (hrana: phrana);
begin
 hrana^.dal^.pr := hrana^.pr;
 hrana^.pr^.dal := hrana^.dal;
 hrana^.dal := nil;
 hrana^.pr := nil;
end;

{ přidá hranu na začátek seznamu }
procedure pridej (var seznam: hrana; hrana: phrana);
begin
 hrana^.dal := seznam.dal;
 hrana^.pr := @seznam;
 seznam.dal := hrana;
 hrana^.dal^.pr := hrana;
end;

{ vrátí true, pokud je seznam prázdný }
function prazdny (var seznam: hrana): boolean;
begin
 prazdny := (seznam.dal = @seznam);
end;

{ označí hranu daným číslem, přeřadí ji do seznamu použitých hran, a případně přiřadí
 vrchol, z nejž hrana vede, do seznamu rozpracovaných hran }
procedure oznac_hranu (hrana: phrana; cislo: integer);
var vrchol: integer;
begin
 vrchol := hrana^.z;
 hrana^.tah := cislo;

 odeber (hrana);
 if prazdny (graf[vrchol].nepouzite) then
  inc (nh);

 if prazdny (graf[vrchol].pouzite) and (graf[vrchol].stupen <> 2) then
  begin
   inc (nr);
   rozpracovane[nr] := vrchol;
  end;
 pridej (graf[vrchol].pouzite, hrana);
end;

{ vrátí true pokud je přechod z hrany Z na hranu K zakázaný }
function zakazano (z, k: phrana): boolean;
var vrchol: integer;
begin
 if z = nil then
  zakazano := false
 else
  begin
   vrchol := z^.k;
   if k^.z <> vrchol then
    writeln('Chyba');
   zakazano := (graf[vrchol].zak_z = z) and (graf[vrchol].zak_do = k);
  end;
end;

{ vybere nepoužitou hranu z vrcholu, na kterou je povoleno přejít z dané hrany }
function vyber_hranu (vrchol: integer; hrana: phrana): phrana;
var ah: phrana;
begin
 ah := graf[vrchol].nepouzite.dal;

 while (ah <> @graf[vrchol].nepouzite) and zakazano (hrana, ah) do
  ah := ah^.dal;

 if ah = @graf[vrchol].nepouzite then
  vyber_hranu := nil
 else
  vyber_hranu := ah;
end;

{ označuje tah z nepoužitých hran, začínající hranou PRVNI, číslem CISLO.
 Pokud PRVNI_TAH je true, tah může skončit, jakmile dorazí na hranu, která
 naváže na hranu PRVNI; jinak musí využít všechny hrany z vrcholu PRVNI^.z }
procedure oznac_tah (prvni: phrana; cislo: integer; prvni_tah: boolean);
var ahrana, prhrana: phrana;
  avrchol: integer;
begin
 prhrana := nil;
 ahrana := prvni;

 repeat
  oznac_hranu (ahrana, cislo);
  if prhrana <> nil then
   prhrana^.tah_d := ahrana;
  ahrana^.tah_p := prhrana;

  prhrana := ahrana;
  avrchol := ahrana^.k;
  ahrana := vyber_hranu (avrchol, ahrana);
 until (ahrana = nil)
     or (prvni_tah and (prhrana^.k = prvni^.z)
	   and not zakazano (prhrana, prvni));

 prhrana^.tah_d := prvni;
 prvni^.tah_p := prhrana;
 if prvni^.z <> prhrana^.k then
  writeln('Chyba');
end;

{ pokud spojení tahu přes hrany H1 a H2 nevytvoří zakázaný přechod,
 spojí je a vrátí true, jinak vrátí false }
function spoj (h1, h2: phrana): boolean;
var p1, p2: phrana;
begin
 p1 := h1^.tah_p;
 p2 := h2^.tah_p;
 if zakazano (p1, h2) or zakazano (p2, h1) then
  spoj := false
 else
  begin
   p1^.tah_d := h2;
   h2^.tah_p := p1;
   p2^.tah_d := h1;
   h1^.tah_p := p2;
   spoj := true;
  end;
end;

{ spojí A-tý tah v daném vrcholu s předchozími }
procedure spoj_tahy (vrchol: integer);
var stara, nova, navic, ah: phrana;
  t: boolean;
begin
 ah := graf[vrchol].pouzite.dal;
 stara := nil;
 nova := nil;
 navic := nil;
 while ah <> @graf[vrchol].pouzite do
  begin
   if (ah^.tah = a) and (nova = nil) then
    nova := ah
   else if (ah^.tah < a) and (stara = nil) then
    stara := ah
   else
    navic := ah;
   ah := ah^.dal;
  end;
 if not spoj (stara, nova) then
  begin
   if navic^.tah = a then
    t := spoj (stara, navic)
   else
    t := spoj (nova, navic);
   if not t then
    writeln ('Chyba');
  end;
end;

{ najde tah z nepoužitých hran začínající v daném vrcholu, a označí jeho hrany daným číslem }
procedure najdi_tah (cislo, vrchol: integer);
var prvni: phrana;
begin
 prvni := vyber_hranu (vrchol, nil);
 oznac_tah (prvni, cislo, cislo = 1);
end;

{ najde hranu z vrcholu U do vrcholu V }
function najdi_hranu (u, v: integer): phrana;
var ah: phrana;
begin
 ah := graf[u].nepouzite.dal;
 while ah^.k <> v do
  ah := ah^.dal;
 najdi_hranu := ah;
end;

{ načte graf ze souboru fin. Pokud graf obsahuje vrcholy stupně 1, vrátí false, jinak true }
function nacti_graf (var fin: text): boolean;
var m, i, u, v: integer;
  h, d: phrana;
begin
 readln (fin, n, m);

 for i := 1 to n do
  with graf[i] do
   begin
    stupen := 0;
	pouzite.dal := @pouzite;
	pouzite.pr := @pouzite;
	nepouzite.dal := @nepouzite;
	nepouzite.pr := @nepouzite;
   end;

 for i := 1 to m do
  begin
   readln (fin, u, v);
   new (h);
   h^.z := u;
   h^.k := v;
   h^.pr := nil;
   h^.dal := nil;
   h^.tah := 0;
   h^.tah_p := nil;
   h^.tah_d := nil;
   inc (graf[u].stupen);
   pridej (graf[u].nepouzite, h);
  end;

 for i := 1 to n do
  begin
   readln (fin, u, v);
   h := najdi_hranu (u, i);
   d := najdi_hranu (i, v);
   graf[i].zak_z := h;
   graf[i].zak_do := d;
   { hranu iv přesuneme na začátek seznamu, takže bude vždy první vybrána do tahu }
   odeber (d);
   pridej (graf[i].nepouzite, d);
  end;

 nacti_graf := true;
 for i := 1 to n do
  if graf[i].stupen < 2 then
   nacti_graf := false;
end;

{ vypíše eulerovský tah v grafu do souboru FOUT }
procedure vypis_tah (var fout: text);
var prvni, ah: phrana;
begin
 prvni := graf[1].pouzite.dal;
 ah := prvni^.tah_d;
 write (fout, prvni^.z);
 while ah <> prvni do
  begin
   write (fout, ' ', ah^.z);
   ah := ah^.tah_d;
  end;
end;

var fin, fout: text;

begin
 assign (fin, 'okruh.in');
 reset (fin);
 assign (fout, 'okruh.out');
 rewrite (fout);

 if not nacti_graf (fin) then
  begin
   writeln (fout, 'Okruzni jizda neexistuje.');
   exit;
  end;

 a := 1;
 najdi_tah(a, 1);

 while nr <> 0 do
  begin
   v := rozpracovane[nr];
   dec (nr);
   inc (a);
   najdi_tah (a, v);
   spoj_tahy (v);
  end;

  if nh = n then
   vypis_tah (fout)
  else
   writeln (fout, 'Okruzni jizda neexistuje.');
end.

P-I-4 Grafomat

Pro nalezení nejkratší cesty mezi vrcholy vw použijeme podobně jako v Příkladu 1 prohledávání do šířky z vrcholu v, tentokrát si ale každý označený vrchol zapamatujeme, po které hraně značku přijal (pokud takových hran bude víc, vybere si libovolnou z nich).

Jakmile prohledávání dospěje do cílového vrcholu w, budeme postupovat pozpátku proti směru zapamatovaných hran a přitom vyznačovat nalezenou cestu.

Tento algoritmus funguje, ale je-li cesta krátká, tráví zbytečně mnoho času tím, že i po nalezení vrcholu w v prohledávání pokračuje, až projde všechny dosažitelné vrcholy grafu. Jak ale prohledávání zastavit? Jakmile se vrchol v dozví, že w bylo nalezeno (dorazí do něj vytyčování cesty), začne se z něj šířit ještě jedna vlna značek, která bude mít za úkol dostihnout tu první, zastavit ji a sama při tom zmizet. Aby to fungovalo, potřebujeme, aby druhá vlna postupovala rychleji než ta první, a jelikož ji nemůžeme zrychlit, namísto toho vše ostatní dvakrát zpomalíme.

Časovou složitost spočítáme následovně: pokud je délka hledané cesty l, dojde první vlna do w po 2l taktech, vytyčování se vrátí do v po dalších 2l taktech, takže druhá vlna je oproti té první opožděna o 4l taktů. V čase t od spuštění algoritmu tedy první vlna dorazí do vzdálenosti t/2, zatímco druhá do t-4l. Proto se potkají, až bude t/2=t-4l, čili t=8l. Časová složitost je tedy lineární v l.

Program je přímočarou implementací tohoto algoritmu. Pokud by jste si chtěli program vyzkoušet, je vám k dispozici simulátor grafomatu.

var x: 0..2;				{ vstupní značky }
  y: 0..1 = 0;			{ výstupní značky }
  z: 0..2 = 0;			{ stav prohledávání: 1=dorazila první vlna, 2=už i druhá }
  b: 0..3 = 0;			{ kterou hranou jsme značku přijali, je-li s>0 }
  c: 0..1 = 0;			{ počítadlo pro zpomalování }
  i: 1..3 = 1;			{ pomocná proměnná }
begin
  c := 1-c;
  if (z=1) and ((S[1].z=2) or (S[2].z=2) or (S[3].z=2)) then
   z := 2				{ druhá vlna běží plnou rychlostí }
  else if p=1 then			{ ostatní části programu běží zpomaleně }
   case c of
     0: begin
        if x=1 then z := 1;	{ začátek první vlny }
        for i := 1 to 3 do	{ pokračování první vlny }
         if S[i].z = 1 then begin
           z := 1;
           b := i;
         end;
        if z=0 then stop;	{ stále se nic neděje }
      end;
     1: begin
        if x=2 then y := 1;	{ první vlna dorazila do cíle => jdeme zpět }
        for i := 1 to 3 do	{ zpětný průchod }
         if (S[i].y = 1) and (S[i].b = P[i]) then y := 1;
        if (y=1) and (x=1) then z := 2;	{ zpětný průchod dorazil do počátku }
      end;
     2: stop;
   end;
end.