Matematická olympiáda – kategorie P

Zadání úloh ústředního kola (1. soutěžní den) 54. ročníku

Na řešení úloh máte 4,5 hodiny čistého času.

Řešení každého příkladu musí obsahovat:

Hodnotí se nejen správnost programu, ale také kvalita popisu řešení a efektivita zvoleného algoritmu.

P-III-1 Náhrdelníky

K. O. Lektor je sběratel náhrdelníků. Náhrdelníky se liší počtem, pořadím a druhy použitých drahokamů. Jeho finanční zdroje nejsou neomezené, proto by se chtěl vyhnout tomu, aby kupoval více kusů stejného typu náhrdelníku. Vymyslel tedy kódování, které funguje takto: každému druhu drahokamů přiřadil písmeno abecedy a tyto kódy zapsal v pořadí, v jakém se nacházejí na náhrdelníku, počínaje libovolným z nich. Dále si pořídil stroj, který pro zadaný kód zjistí, zda již má příslušný náhrdelník ve sbírce.

Obchodníci s náhrdelníky si samozřejmě rychle povšimli slabiny tohoto systému -- pokud náhrdelník pootočili, případně obrátili, kód se změnil a K. O. Lektor si tak nakoupil několik duplikátů -- například náhrdelník ABCA si koupil i jako AABCACBA. Chtěl by tedy svůj stroj vylepšit tak, aby tuto situaci rozeznal. Napište program implementující toto vylepšení.

Program dostane na vstupu několik kódů náhrdelníků x1,...,xN (1≤ N≤ 1.000.000) a měl by pro každý z nich vypsat, zda si ho má K. O. Lektor koupit nebo ne tak, aby získal každý typ náhrdelníků právě jednou. Pokud je náhrdelník xi různý od všech náhrdelníků x1,...,xi-1 (včetně rotací a zrcadlení), program odpoví „Kup to”, v opačném případě odpoví „Podvod”.

Program může využívat starý stroj jako „černou skříňku”, která si pamatuje množinu kódů náhrdelníků (na počátku práce množinu prázdnou) a je schopna do této množiny kódy přidávat (zavoláním procedury Pridej) a zjišťovat, jestli stroj již nějaký kód zná (zavoláním funkce UzMam, která vrací true (1 v C), pokud někdy předtím byla zavolána procedure Pridej pro stejný kód):

int UzMam (const char *kod);			/* v C */
void Pridej (const char *kod);

function UzMam (var kod:string):boolean;	{ v Pascalu }
procedure Pridej (var kod:string);

K. O. Lektor má na váš program následující požadavky: Paměťová složitost nesmí záviset na počtu testovaných náhrdelníků. Časová složitost by měla být co nejnižší, přičemž volání funkce starého stroje počítáme jako operace běžící v lineárním čase. Ze dvou programů o stejné časové složitosti pak považuje za lepší ten, který funkce starého stroje volá méněkrát.

Příklad:

V levém sloupci je vstup, v pravém jediný správný výstup:
  ABCA                Kup to
  ACBA                Podvod
  AABC                Podvod

P-III-2 Mosty

Magické observatoře (MO) nedávno otevřely nový areál v Horních Mokřadech. Podnebí v Horních Mokřadech je bohužel poměrně deštivé, a tak se vedení MO rozhodlo, že propojí všechny budovy v areálu nadzemními krytými mosty. Vedení MO samozřejmě chce, aby si dodatečné stavební úpravy vyžádaly co nejmenší náklady. Proto požaduje, aby celková délka mostů, které propojí budovy v areálu, byla co nejmenší. Navíc, kvůli vlivu energetických zón v okolí Horních Mokřad, musí všechny mosty vést severojižně.

Vaším úkolem je vytvořit algoritmus, který pro zadanou mapu areálu MO navrhne nejlepší možné propojení budov severojižními mosty. Pokud všechny budovy nelze navzájem propojit, pak algoritmus vypíše vhodnou zprávu.

Na vstupu algoritmus obdrží mapu areálu MO jako čtvercovou síť o N řádcích a M sloupcích. Budovy v areálu jsou reprezentovány znaky x, volná prostranství tečkami. Budova je maximální oblast tvořená políčky x, která se mezi sebou dotýkají hranami. Vaším úkolem je navrhnout propojení budov severojižními (na mapě svislými) mosty tak, aby mezi každými dvěma budovami existovala cesta používající pouze políček x a mostů: Mezi dvěma políčky x lze přejít, pokud sousedí hranou, mosty lze používat pouze v severojižním směru, tj. seshora dolů nebo zdola nahoru v jejich směru na mapě.

Při (popisu) řešení této úlohy se soustřeďte na efektivní nalezení optimálního propojení mezi budovami a zdůvodnění správnosti navrženého algoritmu.

Příklad 1:

Pro M=8 a N=5 uvažme následující mapu areálu:

..xxxxx.
.......x
...x...x
.x.x....
.xxx..xx

Areál je tvořen čtyřmi budovami (na následujícím obrázku jsou jejich políčka označena čísly 1 až 4; všimněte si, že políčka s čísly 1 a 2 tvoří dvě různé budovy):

..11111.
.......2
...3...2
.3.3....
.333..44

Optimální řešení úlohy pro zadanou mapu je propojit dvojici budov 1 a 3 mostem délky jedna, dvojici budov 2 a 4 rovněž mostem délky jedna a budovy 1 a 4 mostem délky tři:

..11111.
...|..|2
...3..|2
.3.3..||
.333..44

Protože mosty lze používat pouze severojižně, nemůžeme z mostu spojujícího budovy 1 a 4 přejít do budovy 2 a je třeba vybudovat i most mezi budovami 2 a 4.

Příklad 2:

Pro M=6 a N=5 uvažme následující mapu areálu:

xxxxxx
x....x
x.xx.x
x....x
xxxxxx

Areál je tvořen dvěma budovami a k jejich propojení stačí vybudovat jeden most délky 1:

xxxxxx
x.|..x
x.xx.x
x....x
xxxxxx

Příklad 3:

Pro M=5 a N=4 uvažme následující mapu areálu:

xxx..
.....
xxx..
...xx

Areál je tvořen třemi budovami. Protože budovu v pravém dolním rohu nelze spojit s žádnou jinou budovou mostem, všechny budovy nelze vzájemně propojit.

P-III-3 ALÍK

Sestrojte program pro stroj ALIK, který spočte dvojkový logaritmus zadaného nenulového čísla x, tedy pozici nejlevější jedničky v x. Pozice bitů rostou zprava doleva, nejnižší řád je na pozici 0.

Příklad:

Dvojkový logaritmus dvojkového čísla 00110001 je 5, logaritmus z  00000001 je 0.

Studijní text:

(stejný jako v krajském kole)

Aritmeticko-logický integerový kalkulátor (zkráceně ALIK) je počítací stroj pracující s W-bitovými celými čísly v rozsahu 0 až 2W-1 včetně; kdykoliv budeme hovořit o číslech, půjde o tato čísla. Budeme je obvykle zapisovat ve dvojkové soustavě polotučnými číslicemi a vždy si na začátek dvojkového zápisu doplníme příslušný počet nul, aby číslic (bitů) bylo právě W. Většinou také nebudeme rozlišovat mezi číslem a jeho dvojkovým zápisem, takže i-tým bitem čísla budeme rozumět i-tý bit jeho dvojkového zápisu (bity číslujeme zprava doleva od 0 do W-1).

Paměť stroje je tvořena 26 registry pojmenovanými a až z. Každý registr vždy obsahuje jedno číslo.

ALIK se řídí programem, což je posloupnost přiřazovacích příkazů typu registr:=výraz, přičemž výraz může obsahovat konstanty (čísla zapsaná ve dvojkové soustavě), registry, závorky a následující operátory (velká písmena značí podvýrazy, v pravém sloupci jsou priority operátorů):

A + Bsečte čísla A a B. Pokud je výsledek větší než 2W-1, číslice vyšších řádů odřízne. Jinými slovy, počítá součet modulo 2W.4
A - Bodečte od čísla A číslo B. Pokud je A < B, spočte 2W + A - B, čili rozdíl modulo 2W.4
A * Bvynásobí dvě čísla, výsledek opět modulo 2W.6
A / Bvydělí číslo A číslem B dělení nulou dá vždy výsledek 0.6
A % Bvrátí zbytek po dělení čísla A číslem B, čili A - A*(A % B) pokud je B=0, je výsledek roven A.6
NOT Aspočte bitovou negaci čísla A, což je číslo, jehož i-tý bit je 0 právě tehdy, je-li i-tý bit čísla A roven 1, a naopak.9
A AND Bbitové operace:
A OR BVyhodnocují se tak, že se i-tý bit výsledku spočte z i-tého bitu čísla A a
A XOR Bi-tého bitu čísla B podle následujících tabulek:
0 AND 0 = 0 0 OR 0 = 0 0 XOR 0 = 0
0 AND 1 = 0 0 OR 1 = 1 0 XOR 1 = 1
1 AND 0 = 0 1 OR 0 = 1 1 XOR 0 = 1
1 AND 1 = 1 1 OR 1 = 1 1 XOR 1 = 0
A << Bposune číslo A o B bitů doleva, čili doplní na jeho konec B nul a odřízne prvních B bitů, aby byl výsledek opět W-bitový.2
A >> Bposune číslo A o B bitů doprava, čili doplní na jeho začátek B nul a odřízne posledních B bitů, aby byl výsledek opět W-bitový.2

Pokud závorky neurčí jinak, vyhodnocují se operátory s vyšší prioritou před operátory s nižší prioritou. V rámci stejné priority se pak vyhodnocuje zleva doprava (s výjimkou operátoru NOT , který je unární, a tudíž se musí vyhodnocovat zprava doleva).

Příklad 0 (jak fungují operátory; zde máme W=4)

a+b*c+d = (a+(b*c))+d zde zafungují priority operátorů
0101 + 1110 = 0011 nejvyšší bit výsledku 10011 se již oříznul
0001 - 1111 = 0010 odčítáme modulo 16=10000
0101 AND 0011 = 0001 takto funguje and
0101 OR 0011 = 0111 takto or
0101 XOR 0011 = 0110 a takto xor
(1 << 11) - 1 = 1000 - 1 = 0111 jak vyrobit pomocí << posloupnost jedniček
a OR NOT a = 1111 jak získat z čehokoliv samé jedničky

Výpočet probíhá takto: Nejprve se do registru x nastaví vstup (to je vždy jedno číslo) a do ostatních registrů nuly. Poté se provedou všechny příkazy v pořadí, v jakém jsou v programu uvedeny, přičemž vždy se nejprve vyhodnotí výraz na pravé straně a teprve poté se jeho výsledek uloží do registru, takže uvnitř výrazu je ještě možné pracovat s původní hodnotou registru. Po dokončení posledního příkazu se hodnota v registru y interpretuje jako výsledek výpočtu. Hodnoty v ostatních registrech mohou být libovolné.

Často budeme potřebovat, aby program mohl pracovat s většími čísly, než je číslo na vstupu, takže budeme rozlišovat velikost vstupu N (tj. počet bitů potřebných k zápisu vstupní hodnoty) a velikost W registrů a mezivýsledků, kterou si při psaní programu sami určíme. Pokud bychom ovšem povolili exponenciálně velká čísla (tedy W=2N), mohli bychom cokoliv spočíst v konstantním čase - stačilo by do jedné dlouhatánské konstanty uvedené v programu zakódovat všechny možné výsledky programu pro všechny hodnoty vstupu. Tak dlouhé registry lze však stěží považovat za realistické, proto přijměme omezení, že W musí být polynomiální ve velikosti vstupu, čili že existuje konstanta k taková, že pro každé N je W <= Nk.

Ne vždy si ovšem vystačíme s jedním programem, který funguje pro všechny velikosti vstupu - mnohdy potřebujeme podle N měnit hodnoty pomocných konstant v programu, někdy také nějakou operaci opakovat vícekrát v závislosti na velikosti vstupu. Povolíme si tedy programy zapisovat obecněji, a to tak, že uvedeme seznam pravidel, jež nám pro každé N vytvoří program, který počítá správně pro všechny vstupy velikosti N. [Formálně bychom tato pravidla mohli zavést třeba jako programy v nějakém klasickém programovacím jazyce. My si ale formalismus odpustíme a budeme je popisovat slovně.]

Při řešení úloh budeme chtít, aby časová složitost vygenerovaných programů, tedy jejich délka v závislosti na N, byla co nejmenší. Mezi stejně rychlými programy je pak lepší ten, který si vystačí s kratšími čísly, čili s menším W (to je analogie prostorové složitosti). Podobně jako u klasických programů ovšem budeme v obou případech přehlížet multiplikativní konstanty.

Příklad 1

Sestrojte program pro ALIK, který dostane na vstupu nenulové číslo a vrátí výsledek 1 právě tehdy, je-li toto číslo mocninou dvojky, jinak vrátí nulu.

Řešení:

Nejdříve si všimněme, že mocniny dvojky jsou právě čísla, která obsahují právě jeden jedničkový bit. Sledujme chování následujícího jednoduchého programu.

Zmiňme ale ještě konvence, které budeme používat při psaní všech ukázkových programů: V levém sloupci naleznete jednotlivé příkazy, v pravém sloupci obecný tvar spočítané hodnoty pro libovolné N. Pokud se nějaká číslice nebo skupina číslic opakuje vícekrát, značíme opakování exponentem, tedy 08 je osm nul, (01)3 je zkratka za 010101. Velkými písmeny značíme blíže neurčené skupiny bitů.

x=A10i
a := x-1 a=A01i
b := x AND a b=A00i

Číslo v registru a se od x vždy liší tím, že nejpravější 1 se změní na 0 a všechny 0 vpravo od ní se změní na 1. Proto b=x AND a se musí od x lišit právě přepsáním nejpravější 1 na 0. (To proto, že bity vlevo od této 1 jsou stále stejné a A AND A=A, zatímco ve zbytku čísla se vždy anduje 0 s 1, což dá nulu.) A jelikož mocniny dvojky jsou právě čísla, v jejichž dvojkovém zápisu je právě jedna 1, spočte náš program v b nulu právě tehdy, je-li x mocninou dvojky (nebo nulou, což jsme si ale zakázali).

Zbývá tedy vyřešit, jak z nuly udělat požadovanou jedničku a z nenuly nulu. K tomu si zavedeme operaci r := if(s,t,u), která bude realizovat podmínku: pokud s<>0, přiřadí r:=t, jinak r:=u. Provedeme to jednoduchým trikem: rozšíříme si registry o jeden pomocný bit vlevo, nastavíme v r tento bit na jedničku a sledujeme, zda se zmenšením vzniklého čísla o jedničku tento bit změní na nulu nebo ne:

v := s OR 10N v=1 s
v := v - 1 v=1r' (je-li r<>0), jinak 01N
v := v AND 10N v=10N nebo 00N
v := v >> N v=0N1 nebo 0N0
v := v - 1 v=0N+1 nebo 1N+1
r := (u AND v) OR (t AND NOT v) r=t nebo u

Stačí tedy na konec našeho programu přidat
y := if(b,0,1) y=0 nebo 1

a máme program, který rozpoznává mocniny dvojky v konstantním čase a používá k tomu čísla o N+1 = O(N) bitech.

Ještě si ukažme, jak bude probíhat výpočet pro dva konkrétní 8-bitové vstupy (tehdy je N=8 a W=9):

x=001011000 x=000100000
a := x-1 a=001010111 a=000011111
b := x AND a b=001010000 b=000000000
v := b OR 100000000 v=101010000 v=100000000
v := v - 1 v=101001111 v=011111111
v := v AND 100000000 v=100000000 v=000000000
v := v >> 8 v=000000001 v=000000000
v := v - 1 v=000000000 v=111111111
y := (000000001 AND v) OR (000000000 AND NOT v) y=000000000 y=000000001

Příklad 2

Sestrojte program pro ALIK, který spočte binární paritu vstupního čísla, čili vrátí 0 nebo 1 podle toho, zda je v tomto čísle sudý nebo lichý počet jedničkových bitů.

Řešení:

Binární parita P(x) čísla x=xN-1... x1x0 je podle definice rovna x0 XOR x1 XOR ... XOR xN-1. Jelikož operace XOR je asociativní (A XOR (B XOR C) = (A XOR B) XOR C) a komutativní (A XOR B=B XOR A), můžeme tento vztah pro N=2k (to opět můžeme bez újmy na obecnosti předpokládat) přeuspořádat na P(x)=(x0 XOR xN/2) XOR (x1 XOR xN/2+1) XOR ... XOR (xN/2-1 XOR xN-1), což je ovšem parita čísla vzniklého vyxorováním horní a dolní poloviny čísla x. Takže výpočet parity N-bitového čísla můžeme na konstantní počet příkazů převést na výpočet parity N/2-bitového čísla, ten zase na výpočet parity N/4-bitového čísla atd., až po log2 N krocích na paritu 1-bitového čísla, která je ovšem rovna číslu samému.

Paritu tedy vypočteme na logaritmický počet příkazů pracujících s N-bitovými čísly takto:

p := x >> N/2 p=horních N/2 bitů x
q := x AND 1N/2 q=dolních N/2 bitů x
x := p XOR q x=N/2-bitové číslo s paritou jako původní x
x := (x >> N/4 ) XOR (x AND 1N/4) x=N/4-bitové ... (můžeme psát zkráceně)
...
x := (x >> 1) XOR (x AND 1) x=1-bitové ...
y := x y=x (už jen zkopírovat výsledek)

Náš programovací jazyk samozřejmě žádné celé části čísel a podobné operace nemá, ale to vůbec nevadí, protože je vždy používáme jen na podvýrazy závisící pouze na N, takže je v programu můžeme pro každé N uvést jako konstanty. Například pro N=8 bude výpočet probíhat takto:
x=00110110
p := x >> 4 p=99990011
q := x AND 1111 q=99990110
x := p XOR q x=99990101
x := (x >> 2) XOR (x AND 11) x=99999900
x := (x >> 1) XOR (x AND 1) x=99999990
y := x y=00000000

Příklad 3:

Ve vzorovém řešení úlohy P-I-4 b) jsme potřebovali přesunout posloupnost jedniček na konec čísla, tedy číslo tvaru 0i1j0k převést na 0i0k1j. To je pomocí dělení možné provést v konstantním čase třeba takto:
x=0i1j0k
a := x and (x-1) a=0i1j-100k  (viz Příklad 1)
b := x + a b=0i0j-110k
y := x / b b=0i0k1j

Zde jsme využili toho, že dělení mocninou dvojky je možné použít jako bitový posun doprava, ovšem zadaný místo počtu bitů, o které se má posouvat, číslem majícím 1 na pozici, která se má po posunu objevit úplně vpravo.