Matematická olympiáda – kategorie P

Řešení úloh krajského kola 54. ročníku

Krajské kolo kategorie P

P-II-1 Prádelní salón

Při řešení této úlohy použijeme řešení úlohy P-I-1 Prádelna z domácího kola. Jedinou změnou oproti domácímu kolu je podmínka, že žádný zákazník v době, kdy bude prát, neuvidí dva různé zákazníky používat tutéž pračku.

Jinak řečeno, pračka, kterou používal zákazník Cyril, může být použita až v momentě, kdy ze salónu odejde poslední zákazník, který pral prádlo současně s Cyrilem. Řekněme, že ze všech zákazníků, kteří prali prádlo zároveň s Cyrilem, je Metoděj ten, který odejde ze salónu nejpozději. Potom pračku, kterou používal Cyril, může použít další zákazník až po odchodu Metoděje ze salónu.

Využijeme tohoto pozorování tak, že z původních zakázek vytvoříme nové zakázky, které budeme nazývat „stínové”. Stínová zakázka zákazníka A bude stejná jako původní zakázka zákazníka A, pokud je v době jeho odchodu salón prázdný. Pokud tomu tak není, konec stínové zakázky zákazníka A bude čas, kdy ze salónu odejde poslední zákazník, který pral prádlo zároveň se zákazníkem A.

Řešení úlohy s původními zakázkami a podmínkou, že žádný zákazník v době, kdy bude prát, neuvidí dva různé zákazníky používat tutéž pračku, je shodné s řešením úlohy se stínovými zakázkami bez této podmínky. Stínové zakázky drží nějaké pračky „obsazené” až do doby, než je může Bořivoj znovu použít. K nalezení řešení úlohy se stínovými zakázkami pak lze použít řešení domácího kola.

Při řešení úlohy budeme postupovat tak, že ze zadaných zakázek vytvoříme stínové. Takto vytvořenou úlohu pak vyřešíme jako v domácím kole. Stínové zakázky vytvoříme následujícím postupem. Jako v domácím kole vytvoříme události příchodu a odchodu pro každého zákazníka. Tyto události setřídíme (události odchodu před příchody, které nastanou ve stejný čas). Setříděné události jednou projdeme (podle vzrůstajícího času) a budeme si udržovat dobu T, kdy ze salónu odejde poslední zákazník, který je v salónu právě přítomen. Dobu T lze snadno udržovat tak, že kdykoliv narazíme na příchod nějakého zákazníka, novou hodnotu doby T zjistíme jako maximum její minulé hodnoty a doby, kdy chce zpracovávaný zákazník ze salónu odejít.

Průchod nad setříděnými událostmi bude probíhat tak, že když narazíme na

Tento průchod lze provést v čase O(N). Třídění událostí nám ale zabere čas O(Nlog N). Paměti budeme potřebovat O(N) na uložení zadaných zakázek, stínových zakázek a setříděných událostí. Druhá část řešení, algoritmus z domácího kola, má stejnou časovou i paměťovou složitost jako právě popsané vytvoření stínových zakázek, a tak je celková časová složitost našeho řešení O(Nlog N) a paměťová pak O(N).

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define MAX_N 100

struct zakazka {
 long z,t;		/* začátek a doba trvání */
};

struct udalost {
 long t;		/* čas události */
 char prichod;		/* příchod nebo odchod */
 int zakaznik;		/* číslo zákazníka této události */
};

/* porovnání událostí: třídí se podle času a v případě shody času nejdříve odchod */
int udalost_cmp(const void *e1,const void *e2) {
 if (((struct udalost *)e1)->t == ((struct udalost *)e2)->t)
  return ((struct udalost *)e1)->prichod - ((struct udalost *)e2)->prichod;
 return ((struct udalost *)e1)->t - ((struct udalost *)e2)->t;
}

int N;
struct zakazka zakazky[MAX_N];
int stack[MAX_N];
int stack_top=0;	/* index prvního neobsazeného místa ve stacku */

int prirazeni_pracek[MAX_N];
int pocet_pracek=0;

struct udalost udalosti[2*MAX_N];

void uprav_udalosti(void) {
 struct udalost prichody[MAX_N+1];
 struct udalost odchody[MAX_N+1];
 int prichody_len=0,odchody_len=0,i;
 long max_odchod=-1;

 /* zarážka pro slévání */
 prichody[prichody_len++].t=-1;
 odchody[odchody_len++].t=-1;

 /* vytvoření příchodů a odchodů */
 for (i=0;i<2*N;i++)
  if (udalosti[i].prichod) {
   int odchod=zakazky[udalosti[i].zakaznik].z +
	zakazky[udalosti[i].zakaznik].t;
   if (odchod > max_odchod) max_odchod=odchod;

   prichody[prichody_len++]=udalosti[i];
  } else /* odchod */ {
   odchody[odchody_len]=udalosti[i];
   odchody[odchody_len++].t=max_odchod;
  }
 
 /* ještě slít příchody a odchody do událostí */
 prichody_len--; /* aby ukazoval ne za platný příchod, ale na něj */
 odchody_len--; /* to samé s odchody */
 i=2*N-1;    /* index na konec pole udalostí, plníme ho zezadu */
 while (prichody[prichody_len].t!=-1 || odchody[odchody_len].t!=-1)
  if (prichody[prichody_len].t >= odchody[odchody_len].t) /* přidej příchod */
   udalosti[i--]=prichody[prichody_len--];
  else /* přidej odchod */
   udalosti[i--]=odchody[odchody_len--];
}

int main(void)
{
 int i;

 /* Načtení dat */
 printf("Zadejte počet zákazníků:");
 scanf("%d",&N);
 for (i=0;i<N;i++) {
  printf("Doba příchodu a čas praní %d. zákazníka:",i+1);
  scanf("%ld %ld",&zakazky[i].z,&zakazky[i].t);
 }

 /* Vytvoření událostí */
 for (i=0;i<N;i++) {
  /* příchod */
  udalosti[2*i].t=zakazky[i].z;
  udalosti[2*i].prichod=1;
  udalosti[2*i].zakaznik=i;
  /* odchod */
  udalosti[2*i+1].t=zakazky[i].z+zakazky[i].t;
  udalosti[2*i+1].prichod=0;
  udalosti[2*i+1].zakaznik=i;
 }

 qsort(udalosti,2*N,sizeof(struct udalost),udalost_cmp);

 /* změna oproti domácímu kolu */
 uprav_udalosti();

 /* simulace provozu */
 for (i=0;i<2*N;i++)
  if (udalosti[i].prichod) {
   int pracka;
   if (!stack_top) /* nová pračka */ pracka=++pocet_pracek;
   else pracka=stack[--stack_top];
   prirazeni_pracek[udalosti[i].zakaznik]=pracka;
  } else /* odchod */ {
   stack[stack_top++]=prirazeni_pracek[udalosti[i].zakaznik];
  }

 /* vypsání dat */
 printf("Je třeba alespoň %d praček.\n",pocet_pracek);
 for (i=0;i<N;i++) printf("Zákazník %d půjde k pračce %d.\n",i+1,prirazeni_pracek[i]);

 return 0;
}}

P-II-2 Zakázané rozdíly

Nejdříve provedeme substituci xi=yi+ai,N+1 pro i, 1≤i≤N, a xN+1=yN+1. Například pro soustavu z prvního příkladu v zadání úlohy dostane po substituci:

y1 - y2      ≠ 0
y1   - y3   ≠ 0
y1      - y4 ≠ 0
   y2 - y3   ≠ 1
   y2   - y4 ≠ 0
     y3 - y4 ≠ 0
Pro soustavu z druhého příkladu dostaneme po substituci:
y1 - y2      ≠ 2 = 0 (mod 2)
y1   - y3   ≠ 0
   y2 - y3   ≠ 0

Nově získaná soustava podmínek (nerovnic) má řešení právě tehdy, pokud ho měla ta původní: Když xi, 1≤i≤N+1, řeší původní soustavu, pak řešení nové soustavy nerovnic je yi=xi-ai,N+1 pro i≤N a yN+1=xN+1; naopak z řešení nové soustavy získáme řešení původní soustavu přičtením hodnot ai,N+1.

Povšimněme si, že všechny nerovnosti, ve kterých se vyskytuje yN+1, mají pravou stranu rovnu 0 (po odečtení ai,N+1 od obou stran nerovnosti): xi-xN+1=(yi+ai,N+1)-yN+1=yi-yN+1+ai,N+1≠ ai,N+1. Podívejme se blíže na nově získanou soustavou nerovnic. Pokud jsou všechny pravé strany rovny nule, znamená to, že všechny neznámé y1,...,yN+1 musí být navzájem různé. Protože ale existuje pouze N čísel s různými zbytky po dělení N, soustava nerovnic nemá řešení. Vzápětí ukážeme, že pokud nejsou všechny pravé strany rovny nule, pak nová soustava nerovnic, a tedy i ta původní mají řešení.

Označme a'i,j pravou stranu nerovnice, jejíž levá strana je yi-yj. Předpokládejme, že a'i,j≠0 pro nějaké i a j. Protože a'i,N+1=0 z volby yi, musí platit 1≤i<j≤ N. Položme yi=yj=0. Protože a'i,j≠0, nerovnost yi-yj≠a'i,j je tím zjevně splněna. Nyní zvolíme hodnoty ostatních neznámých postupně od y1 do yN, tak aby všechny nerovnosti, které je obsahují, byly splněny. V okamžiku, kdy volíme hodnotu neznámé yk, 1≤k≤N, k≠i,j, tak se neznámá yk vyskytuje v nejvýše N-1 nerovnostech s ostatnimi neznámými, jejichž hodnotu jsme již zvolili. Protože každá nerovnost „zakazuje” přiřazení právě jednoho z čísel 0,...,N-1 neznámé yk, je dohromady zakázáno nejvýše N-2 hodnot a lze yk nějakou hodnotu přiřadit.

Zbývá zvolit hodnotu yN+1. Po provedení naší substituce, byly pravé strany všech N nerovností, ve kterých se yN+1 vyskytuje rovny nule. Tedy hodnota yN+1 musí být různá od hodnot y1,...,yN. Protože yi=yj, mají neznámé y1,...,yN nejvýše N-1 různých hodnot, a proto lze yN+1 přiřadit (alespoň) jednu z hodnot 0,...,N-1.

Naše dosavadní úvahy vedou přímočaře ke kvadratickému algoritmu, který řeší zadanou úlohu. Nejprve provedeme substituci popsanou v prvním odstavci. Pokud jsou všechny pravé strany po substituci rovny 0, nová i původní soustava nerovnic nemají řešení. V opačném případě nalezneme řešení nové soustavy nerovnic postupem popsaným v předchozích dvou odstavcích. Řešení původní soustavy snadno získáme aplikací substituce inverzní k první provedené substituci. Časová i paměťová složitost našeho algoritmu je kvadratická v N, tj. O(N2).

program rozdily;
const MAX=1000;
var A: array[1..MAX,1..MAX] of integer;		{ pravé strany nerovností }
  N: integer;				  	{ počet neznámých }
  subst: array[1..MAX+1] of integer;  	{ substituční posun }
  y: array[1..MAX+1] of integer;	  	{ řešení nové soustavy }

procedure nacti;
 var i,j:integer;
 begin
  write('N = ');
  readln(N);
  for i:=1 to N+1 do
   for j:=i+1 to N+1 do
	begin
     write('a[',i,',',j,'] = ');
	 readln(A[i][j]);
	end; 
 end;

procedure substituuj;
 var i,j:integer;
 begin
  for i:=1 to N do
   subst[i]:=A[i][N+1];
  subst[N+1]:=0;
  for i:=1 to N+1 do
   for j:=i+1 to N+1 do
    A[i][j]:=(A[i][j]+subst[j]-subst[i]+N) mod N;
 end;

function spocitej: boolean;
 var i,j,k,l:integer;			 	{ pomocné proměnné i, j a k jako v popisu algoritmu }
   zakazane:array[0..MAX-1] of boolean;	{ pole zakazaných hodnot pro neznámou }
 begin
  i:=1;
  while i<N do
   begin
    j:=i+1;
	while j<=N do
     begin
      if A[i][j]<<0 then break;
	  inc(j)
	 end;
	if j<=N then break; 
	inc(i)
   end;
  if i=N then
   begin
    spocitej:=false;
	exit
   end;	
  y[i]:=0; y[j]:=0;
  for k:=1 to N do
   begin
    if (k=i) or (k=j) then continue;
    for l:=0 to N-1 do zakazane[l]:=false;
    for l:=1 to k-1 do zakazane[(y[l]-A[l][k]+N) mod N]:=true;
	if i<k then zakazane[(y[i]+A[k][i]) mod N]:=true; 
	if j<k then zakazane[(y[j]+A[k][j]) mod N]:=true; 
    l:=0;
	while zakazane[l] do inc(l);
	y[k]:=l
   end;
  for l:=0 to N-1 do zakazane[l]:=false;
  for l:=1 to N do zakazane[y[l]]:=true;
  l:=0;
  while zakazane[l] do inc(l);
  y[N+1]:=l;
  spocitej:=true
 end;

procedure vypis;
 var i:integer;
 begin
  for i:=1 to N+1 do
   writeln('x[',i,'] = ',(y[i]+subst[i]) mod N);
 end;

begin
 nacti;
 substituuj;
 if spocitej then
  vypis
 else
  writeln('Zadaná soustava nerovnic nemá řešení.');
end.

P-II-3 Redundantní redundance

1. řešení:

Nejprve si ukážeme jednoduché řešení pracující v čase O(kn), založené na příhrádkovém třídění, zvaném též RadixSort či BucketSort. Jak takové třídění funguje? Pokud chceme setřídit m řetězců s1, ..., sm délky l, nejdříve je setřídíme podle posledního písmene, pak podle předposledního (přičemž pokud se předposlední písmeno shoduje, zachováme pořadí podle posledního písmene) atd. až podle prvního písmene. Třídění podle i-tého písmene (tomu budeme říkat jeden průchod) provádíme tak, že si založíme příhrádky indexované písmeny, jednotlivé řetězce (respektive jejich čísla) rozmístíme do příhrádek podle toho, jaké je jejich i-té písmeno, a nakonec příhrádky projdeme od nejmenšího písmene k největšímu a řetězce z nich vysbíráme.

Každý průchod bude trvat O(m) [čas závisí i na velikosti abecedy, protože musíme projít i prázdné příhrádky, ale to pro nás bude konstanta, tudíž se „schová do O-čka”], průchodů je l, takže celkem tříděním strávíme čas O(lm).

Abychom vyřešili naši úlohu, nalezneme v zadaném řetězci všechny podřetězce délky k (těch je n-k), setřídíme je RadixSortem a poté v setříděném seznamu najdeme nejdelší úsek tvořený stejnými podřetězci. Ovšem všimneme si, že si při třídění podřetězců nemusíme pamatovat celé podřetězce, ale stačí nám jejich začátky ve „velkém” řetězci. Takto vše zvládneme v čase O(kn) a prostoru O(n).

Ještě jedna poznámka k implementaci: abychom zbytečně neplýtvali pamětí, neukládáme jednotlivé příhradky jako oddělená pole, ale všimneme si, že všechny příhrádky dohromady obsahují jen n prvků, takže je naskládáme do jednoho n-prvkového pole, jen si v druhém poli pamatujeme, kde která příhrádka začíná. Z vysbírání hodnot z příhrádek se pak stane jen zkopírování jednoho pole do druhého.

program RedundancePoprve;
const max=100;
var T:string[max];			{ Zadaný řetězec }
  k:integer;				{ Jak dlouhé podřetězce hledáme }
  n:integer;				{ Kolik existuje podřetězců délky k }
  a,b:array [1..max] of integer;	{ Pole, které třídíme; pole s příhrádkami }
  p:array [char] of integer;		{ Velikosti/začátky příhrádek }
  i,j,l,maxcnt,maxpos:integer;	{ Pomocné proměnné }
  c:char;

begin
  readln(T);				{ Přečteme si vstup }
  readln(k);
  n := length(T)-k+1;
  for i:=1 to n do			{ Všechny možné pozice podřetězců }
   a[i] := i;

  for j:=k-1 downto 0 do begin		{ RadixSort; podle j-tého písmene }
   for c:=#0 to #255 do		{ Spočteme velikosti příhrádek }
     p[c] := 0;
   for i:=1 to n do
     inc(p[T[a[i]+j]]);
   l := 1;				{ Spočteme jejich začátky }
   for c:=#0 to #255 do begin
     l := l + p[c];
     p[c] := l - p[c];
     end;
   for i:=1 to n do begin		{ Rozdělíme do příhrádek }
     c := T[a[i]+j];
     b[p[c]] := a[i];
     inc(p[c]);
     end;
   for i:=1 to n do			{ A opět z nich vybereme }
     a[i] := b[i];
   end;

  i := 1;				{ Hledáme nejdelší úsek }
  maxcnt := 0;
  while i<=n do begin
   j := i;
   while (i<=n) and (copy(T,a[i],k) = copy(T,a[j],k)) do
     inc(i);
   if i-j > maxcnt then begin
     maxcnt := i-j;
     maxpos := a[j];
     end;
   end;

  writeln(copy(T,maxpos,k));		{ A vypíšeme výstup, hurá! }
  writeln(maxcnt);
end.

2. řešení:

Existuje algoritmus řešící zadanou úlohu a pracující v čase O(n), kde n je délka textu T, je však poměrně komplikovaný. My si místo něj ukážeme o něco jednodušší randomizovaný algoritmus, tj. algoritmus používající při výpočtu náhodná čísla a pracující v čase O(n) alespoň v průměrném případě. Tím je míněno, že pokud budeme mít smůlu na to, jaká čísla nám padají z generátoru náhodných čísel, může to trvat i déle, nicméně ve většině případů nám (nezávisle na vstupních datech) dá výsledek v čase O(n).

I toto řešení je dosti trikové a využívá netriviální výsledky. Nepředpokládáme samozřejmě, že byste tyto techniky měli znát či dokázat aktivně používat -- uvádíme ho spíše pro zajímavost a případně jako inspiraci pro hlubší zájemce o obor.

Náš randomizovaný algoritmus bude fungovat tak, že nejprve řešení „uhodne”, ověří si, že uhodnuté řešení je opravdu správné, a pokud nebude, celý postup zopakuje. Takový algoritmus samozřejmě nemusí nikdy skončit, ale my si dokážeme, že uhodnuté řešení bude správné s pravděpodobnostní alespoň 1/2, takže v průměrném případě budeme potřebovat nejvýše 2 pokusy. Jak hádání, tak ověřování budou zabírat čas O(n), takže tuto časovou složitost bude mít v průměru i celý algoritmus.

Nejprve si rozmysleme, že pokud uhodneme, že se nějaký řetězec délky k opakuje v textu l-krát, můžeme si snadno ověřit, že tomu tak skutečně je. K tomu použijeme řešení úlohy z domácího kola – sestrojíme si vyhledávací automat pro tento podřetězec, projedeme s ním text a spočítáme počet jeho výskytů, tj. počet průchodů finálním stavem. To nám zabere čas O(n) – v čase O(k) sestrojíme automat, v čase O(n) projedeme text automatem, a k<n.

Fáze hádání funguje takto: Nejprve si zvolíme hashovací funkci. To je nějaká funkce h, zobrazující řetězce délky k na celá čísla mezi 0 a p-1 (hodnotu p si zvolíme později). Samozřejmě se nám může stát, že dva řetězce zobrazíme na stejné číslo (tomu se říká kolize), nicméně pokud bude hashovací funkce dobrá, nebude se to stávat často. Nyní každý podřetězec textu T délky k zobrazíme touto funkcí a spočítáme počty řetězců, které se zobrazí na jedno číslo. Z těchto počtů si vezmeme ten největší a vrátíme jeden z případně více řetězců, které se na příslušné číslo zobrazily. Pokud tento řetězec nekolidoval s žádným jiným, máme vyhráno, protože všechny ostatní řetězce (i když jsme některé kvůli kolizím nedokázali od sebe rozlišit) nejsou častější; pokud kolidoval, odhalí to kontrola.

Zbývá domyslet detaily tak, abychom vše zvládli v lineárním čase: Nalezení nejčastější hodnoty hashovací funkce: Poslouží nám opět RadixSort: každé číslo si zapíšeme ve tvaru a3n3+a2n2+a1n+a0, kde ai jsou menší než n (to není nic jiného, než zápis čísla v soustavě o základu n) a budeme ho třídit jako řetězec a3a2a1a0 nad n-prvkovou abecedou. Jak už víme, RadixSort takové třídění zvládne v čase O(n). Počítání hashovací funkce musíme udělat šikovně (ve skutečnosti toto je hlavní trik celého řešení, zbytek jsou jen technické detaily), jinak bychom zde potřebovali čas nk nebo větší. Trik je v tom, že si zvolíme takovou hashovací funkci, abychom (pro w slovo délky k-1, s a t písmena) dokázali h(ws) spočítat se znalostí h(tw) v konstantním čase. Pak pokud budeme hashovací funkce podřetězců počítat postupně od začátku a posunovat se vždy o jedno písmeno, spotřebujeme skutečně čas jen O(n).

Hashovací funkci si zvolíme takto: p bude náhodně zvolené prvočíslo mezi kn3/2 a kn3, h(sksk-1... s1)=(∑i=1k 256i-1si) mod p (předpokládáme, že abeceda [nebo spíše ASCIIbeceda] má 256 znaků).

Výraz v závorce si označme X(s). X(s) samozřejmě může být větší než je rozsah čísla reprezentovaného v počítači, nicméně modulení p lze při jeho výpočtu provádět průběžně, takže nemůžeme přetéct. Postupné počítání funkce h je pak jednoduché, neboť zřejmě h(ws) = (256* h(tw) - (256kmod p)t + s)mod p.

Je snadné nahlédnout, že pravděpodobnost, že dojde ke kolizi, je menší než 1/2: aby dvěma různým řetězcům s1 a s2 byla přiřazena stejná hodnota, musel by rozdíl X(s1) - X(s2) být dělitelný p. Velikost tohoto rozdílu je nanejvýš 256k, tedy ho dělí nanejvýš 8log2 k různých prvočísel (každé z nich má velikost alespoň 2 a kdyby jich bylo víc, jejich součin by musel být větší než 256k). Různých řetězců je nanejvýš n, tedy jejich dvojic je nanejvýš n2 / 2 a „špatných” prvočísel nanejvýš 4kn2. Poměrně netriviální výsledek z teorie čísel nám říká, že počet prvočísel mezi kn3/2 a kn3 je přibližně kn3 / 2log kn3, tedy pravděpodobnost, že se trefíme do špatného prvočísla, je menší než {8log kn3/ n} ≤ {8log n4/ n} = {32log n/ n}, což je menší než 1/2 pro n≥381 – ve skutečnosti jsou uvedené odhady poměrně hrubé, takže tato pravděpodobnost je ještě podstatně menší.

Zbývá jediný technický detail -- jak nalézt náhodné prvočíslo. To lze provést v čase O(logd n), kde d je nějaká konstanta, nicméně není to úplně triviální. Místo toho v programu volíme pouze náhodné číslo v daném intervalu; do prvočísla se trefíme s pravděpodobností přibližně 1/log n, tedy časová složitost se tím zhorší nanejvýš na O(nlog n).


program RedundancePodruhe;
const maxN = 1000;
type pole = array[0..maxN] of longint;
var t : string;
  k, l, nRep1, nRep2, idx, i : integer;
  p, v256naKmodP, highP, lowP : longint;

{ Spočítá počet výskytů řetězce začínajícího na pozici idx a uloží tuto hodnotu do nRep }
procedure Verify (idx : integer; var nRep : integer);
var back : pole;
  f, i : integer;
begin
 { spočítá zpětnou funkci pro řetězec od pozice idx }
 f := 0;
 back[1] := 0;
 for i := 2 to k do
  begin
   while true do
    begin
     if t[idx + f] = t[idx + i - 1] then
      begin
       inc (f);
       break;
      end;
     if f = 0 then
      break;
     f := back[f];
    end;
   back[i] := f;
  end;

 { spočítá počet výskytů řetězce }
 f := 0;
 nRep := 0;
 for i := 1 to l do
  begin
   while true do
    begin
     if t[idx + f] = t[i] then
      begin
       inc (f);
       break;
      end;
     if f = 0 then
      break;
     f := back[f];
    end;
   if f = k then
    begin
     inc (nRep);
     f := back[f];
    end;
  end;
end;

{ Spočítá hashovací funkci pro začátek t }
function HashBegin : longint;
var i : integer;
  h : longint; 
begin
 h := 0;

 for i := 1 to k do
  h := (256 * h + ord (t[i])) mod p;
 HashBegin := h;
end;

{ Posune hashovací funkci h na pozici idx o 1 písmeno }
function HashShift (h : longint; idx : integer) : longint;
var minus : longint;
begin
 h := (h * 256) mod p;
 minus := (v256naKmodP * ord (t[idx])) mod p;
 HashShift := (h + p - minus + ord (t[idx+k])) mod p;
end;

{ Vybere z a n-tou číslici }
function digit (a : longint; n : integer) : integer;
var i : integer;
begin
 for i := 1 to n do
  a := a div l;
 digit := a mod l;
end;

{ Setřídí pole a délky m podle n-té číslice a výsledek uloží do sorted }
procedure SortByDigit (var a : pole; m, n : integer; var sorted : pole);
var nReps : pole;
  i, d : integer;
begin
 { spočítá pocty opakování }
 for i := 0 to 2*l do
  nReps[i] := 0;
 for i := 1 to m do
  inc (nReps[digit (a[i], n) + 1]);

 { spočítá začátky úseků prvků }
 for i := 1 to 2*l do
  nReps[i] := nReps[i - 1] + nReps[i];

 { zapíše prvky na správné pozice }
 for i := 1 to m do
  begin
   d := digit (a[i], n);
   inc (nReps[d]);
   sorted[nReps[d]] := a[i];
  end;
end;

{ Setřídí pole a délky m a výsledek uloží do sorted }
procedure RadixSort (var a : pole; m : integer; var sorted : pole);
var temp : pole;
begin
 SortByDigit (a, m, 0, temp);
 SortByDigit (temp, m, 1, sorted);
 SortByDigit (sorted, m, 2, temp);
 SortByDigit (temp, m, 1, sorted);
end;

{ Nalezne v poli a délky m číslo, které se v něm nejčastěji opakuje,
 počet opakování dá do nRep, číslo do v }
procedure MostCommon (var a : pole; m : integer; var v : longint; var nRep : integer);
var sorted : pole;
  i, c : integer;
begin
 RadixSort (a, m, sorted);
 v := sorted[1];
 c := 1;
 nRep := 1;
 for i := 2 to m do
  begin
   if sorted[i] = sorted[i - 1] then
    inc(c)
   else
    c := 1;
   if c > nRep then
    begin
     v := sorted[i];
     nRep := c;
    end;
  end;
end;

{ "Uhodne" podřetězec, který se v T vyskytuje nejčastěji. Počet výskytů uloží do nRep,
 začátek prvního výskytu do idx }
procedure Guess (var idx : integer; var nRep : integer);
var hashVals : pole;
  i : integer;
  v : longint;
begin
 hashVals[1] := hashBegin;
 for i := 1 to l - k do
  hashVals[i + 1] := HashShift (hashVals[i], i);

 MostCommon (hashVals, l - k + 1, v, nRep);
 for i := 1 to l - k + 1 do
  if hashVals[i] = v then
   begin
    idx := i;
    break;
   end;
end;

{ Hlavní program }
begin
 readln (k);
 readln (t);
 l := length (t);
 highP := l * l * l * k;
 lowP := highP div 2;

 repeat
  p := random (highP - lowP) + lowP;
  v256naKmodP := 1;
  for i := 1 to k do
   v256naKmodP := (256 * v256naKmodP) mod p;
  Guess (idx, nRep1);
  Verify (idx, nRep2);
 until nRep1 = nRep2;

 writeln (nRep1);
 for i := idx to idx + k - 1 do
  write (t[i]);
 writeln;
end.

P-II-4 ALÍK

Tuto úlohu bychom mohli řešit podobně jako úlohy z minulého kola v čase O(log N)O(N)-bitovými čísly – stačí si všimnout, že otočení čísla délky N lze provést prohozením jeho polovin (což zvládneme na konstantní počet operací) a následným otočením obou polovin (což můžeme udělat současně). Pro N=8 by to vypadalo takto:

x=x7x6x5x4x3x2x1x0
a := x and 11110000 a=x7x6x5x4 0000
b := x and 00001111 b= 0000 x3x2x1x0
y := (a >> 4) or (b << 4)y=x3x2x1x0x7x6x5x4
a := y and 11001100 a=x3x2 00 x7x6 00
b := y and 00110011 b= 00 x1x0 00 x5x4
y := (a >> 2) or (b << 2)y=x1x0x3x2x5x4x7x6
a := y and 10101010 a=x1 0 x3 0 x5 0 x7 0
b := y and 01010101 b= 0 x0 0 x2 0 x4 0 x6
y := (a >> 1) or (b << 1)y=x0x1x2x3x4x5x6x7

Ovšem pokud využijeme násobení a dělení, zvládneme totéž na konstantní počet operací, i když, pravda, budeme potřebovat čísla délky O(N2).

Náš algoritmus bude založen na tom, že zadané číslo x=xN-1... x0 nejprve N-krát zkopírujeme (to lze provést násobením), pak i-tou kopii nahradíme číslem, které bude na i-tém místě obsahovat xN-1-i a všude jinde nuly, načež všechny kopie sečteme (k tomu lze opět použít násobení, ale my si ukážeme pěkný trik se zbytkem po dělení).

Kopírování provedeme takto: číslo x vynásobíme číslem (0N-11)N+1, čímž získáme (xN-1... x0)N+1, čili N+1 kopií zadaného čísla. Tento výsledek si ale také můžeme představit rozdělený na N úseků délky N+1: nejnižší úsek bude obsahovat číslice x0xN-1... x0, ten nad ním x1x0xN-1... x1 atd. Tedy i-tý úsek zespoda (počítáno od nuly) bude mít na nejnižším místě xi.

Nyní každý úsek vyplníme hodnotou jeho nejnižšího bitu. K tomu stačí úsek upravit do tvaru 10N-1xi (použijeme and a or) a odečíst od něj jedničku. Pokud xi bylo 1, vyjde 10N, jinak dojde k přenosu a dostaneme 01N. V každém případě se na nejvyšším místě objeví xi a na ostatních not xi, což jedním xorem opravíme na xi všude. Navíc nemohlo dojít k přenosu mimo úsek, takže se úseky navzájem neovlivňují, a tudíž tuto operaci můžeme provést pro všechny současně.

Nyní stačí vhodným andováním v každém úseku ponechat xi na pozici, na které má ve výsledku skončit, ostatní výskyty xi vynulovat a všechny úseky sečíst. Sečtení můžeme provést pěkným trikem: pokud máme v registru r uloženo číslo tvaru t1... tz, kde ti jsou k-bitová čísla, a spočteme r mod (2k-1), vyjde (t1+...+tz) mod (2k-1). V našem případě navíc víme, že t1+...+tz < 2k-1, protože sčítáme (N+1)-bitové úseky s N-bitovým výsledkem, a tak se modulo na výsledku neprojeví a dostaneme přímo hledaný součet.

Proč modulo 2k-1 funguje jako součet bloků, můžeme nahlédnout z toho, jak by se choval „školní” algoritmus pro dělení čísel na papíře, ale také to můžeme snadno dokázat indukcí: pro z=1 trik určitě funguje; když už víme, že funguje pro z-1 a chceme dokázat, že funguje i pro z, všimneme si, že:

t1...tz mod (2k-1)=((t1... tz-1)*2k + tz) mod (2k-1)
=(t1... tz-1 mod (2k-1)(indukční předpoklad) *2k mod (2k-1) (=1) + tz ) mod (2k-1), 
což dá dohromady (t1+...+tz) mod (2k-1), přesně, jak jsme chtěli.

Ke všem výpočtům jsme potřebovali registry délky N* (N+1)=O(N2). Operací bylo dohromady konstantně mnoho. Zbývá už jen program:

x=xN-1... x0
y := x * (0N-11)N+1 y=(xN-1... x0)N+1
 =(xN-1... x0xN-1)...(x1x0xN-1... x1)(x0xN-1... x0)
y := y and (0N1)N y=(0NxN-1)...(0Nx1)(0Nx0)
y := y or (10N)N y=(10N-1xN-1)...(10N-1x1)(10N-1x0)
y := y - (0N1)N y=(xN-1(not xN-1)N)...(x0(not x0)N)
y := y + (01N)N y=(xN-1N+1)...(x0N+1)
y := y and (0N1)(0N-110)...(010N-1) y=(0NxN-1)(0N-1xN-20)...(00x10N-2)(0x00N-1)
y := y mod 1N+1 y=0x0x1... xN-1