Matematická olympiáda – kategorie P

Zadání úloh krajského kola 53. ročníku

Krajské kolo

Krajské kolo 53. ročníku MO kategorie P se konalo v úterý 6. 1. 2004 v dopoledních hodinách. Na řešení úloh bylo 4 hodiny čistého času.

P-II-1 Síť

Firma Truhlík a syn má ve městě N budov a chce všechny svoje budovy propojit počítačovou sítí. Vedení firmy rozhodlo, že pro K (1≤K≤N) budov zakoupí vysokorychlostní připojení na Internet. Kromě toho mezi některými dvojicemi budov vybudují propojení optickým kabelem.

Dvě budovy se nacházejí v téže komponentě sítě, pokud lze mezi nimi komunikovat pomocí optických kabelů (buď mají přímé spojení, nebo jsou spojeny nepřímo přes několik jiných budov). Aby bylo možné komunikovat mezi dvěma budovami ležícími v různých komponentách sítě, musí každá z těchto komponent obsahovat aspoň jeden počítač připojený na Internet.

Soutěžní úloha

Na vstupu jsou dána čísla N a K a pro každou dvojici budov jedno kladné celé číslo -- cena za vybudování optického kabelu, který by propojil tuto dvojici budov. Navrhněte efektivní algoritmus, jenž určí, kterých K budov se má připojit na Internet a které dvojice budov se mají propojit optickým kabelem tak, aby mezi každými dvěma budovami bylo možné komunikovat a přitom aby celková cena vybudovaných optických kabelů byla co nejmenší.

Příklad:

Vstup:

N=5, K=2
Ceny spojení:
(1,2): 100
(1,3): 10
(1,4): 100
(1,5): 300
(2,3): 100
(2,4): 10
(2,5): 300
(3,4): 47
(3,5): 27
(4,5): 74
Výstup:

Na Internet připojíme budovy 1 a 2,
kabelem spojíme dvojice budov (1,3), (2,4) a (3,5).
Cena kabelů bude 47.

P-II-2 AttoSoft

Již z domácího kola znáte Vaškovu programátorskou firmu AttoSoft. Vaškovi se nyní podařilo získat druhého klienta. Ten mu dal opět za úkol naprogramovat N jednoduchých programů.

Vašek chce tentokrát ušetřit ještě více, a proto místo programátorů zaměstnal N studentů, na každý program jednoho studenta. Firma AttoSoft vlastní stále jen jeden počítač a na něm může v každém okamžiku pracovat jen jeden student. Hlavní problém ale spočívá v tom, že studenti mohou pracovat jen ve volných chvílích mezi přednáškami.

Student i potřebuje pi hodin času na napsání přiděleného programu, přijde do firmy v čase si a musí odejít nejpozději v čase ti. Svůj program nemusí psát najednou, může občas práci přerušit a počítač uvolnit jiným studentům.

Soutěžní úloha

Napište program, jenž určí, kdy má počítač používat který student, aby všichni stihli napsat své programy za jeden den, nebo zjistí, že to není možné.

Příklad 1:

Vstup:

N=3
p_1 = 1, s_1 = 3, t_1 = 4
p_2 = 2, s_2 = 2, t_2 = 5
p_3 = 5, s_3 = 1, t_3 = 10

Výstup:

Student 1 pracuje od 3 do 4.
Student 2 pracuje od 2 do 3 a od 4 do 5.
Student 3 pracuje od 5 do 10.

Příklad 2:

Vstup:

N=2
p_1 = 200, s_1 = 300, t_1 = 500
p_2 = 200, s_2 = 400, t_2 = 600
Výstup:

Nelze.

P-II-3 Bageta

Kleofáš dostal dnes ráno hlad a rozhodl se připravit si obloženou bagetu se sýrem. Bagetu si můžeme představit jako úsečku dlouhou N cm, nebo přesněji jako uzavřený interval <0,N>. Každý kousek sýra tvoří rovněž uzavřený interval celočíselné délky. Jelikož Kleofáš je pedant, pokládá na bagetu kousky sýra tak, aby souřadnice jejich začátků i konců byla celá čísla. Kleofáš by chtěl, aby bageta byla pokryta sýrem přesně podle jeho představ. Na to ale potřebuje jednoduchý počítačový program, který by mu pomohl.

Soutěžní úloha

Na vstupu je dána velikost bagety N (N je celé číslo, 1≤N≤106). Následuje P příkazů (1≤P≤109), přičemž každý z nich má jeden z následujících možných tvarů:

PRIDEJ a bKleofáš přidal kousek sýra sahající od a do b.
KOLIK cProgram vypíše zprávu, kolik kusů sýra leží na pozici c.

Váš program musí zpracovávat příkazy v pořadí, v jakém jsou uvedeny na vstupu.
Pro každý příkaz "KOLIK" vypište jedno číslo -- počet dosud položených kusů sýra, které leží nad souřadnicí c. (Jelikož kousky sýra jsou uzavřené intervaly, počítají se i ty kousky, pro něž je c souřadnice jejich začátku nebo konce.)

Příklad:

Vstup:

N=20
PRIDEJ 1 10
PRIDEJ 6 12
KOLIK 5
KOLIK 6
PRIDEJ 4 14
KOLIK 5
KOLIK 16

Výstup:

 
 
 
1
2
 
2
0

P-II-4Registrový počítač

V tomto kole se budeme zabývat tzv. dvousměrnými registrovými počítači. Od registrových počítačů z domácího kola se liší tím, že se při čtení vstupního slova dovedou vracet zpět. Jejich formální definici najdete ve studijním textu, který následuje za zadáním soutěžní úlohy. Změna oproti původní definici registrových počítačů z domácího kola je zvýrazněna.

Soutěžní úloha

Napište program pro dvousměrný registrový počítač, který bude řešit následující úlohu: Vstupem programu bude řetězec písmen "a", "b", "c", "d". Počítač ho označí jako správný právě tehdy, jestliže je to palindrom, tzn. je stejný při čtení zepředu i zezadu. Formálně řečeno: slovo a1a2a3… an-1an je palindrom, jestliže a1=an, a2=an-1, …, adolní celá část n/2 = ahorní celá část n/2. Tedy například vstupy "bacab" a "dd" jsou palindromy, zatímco vstupy "baacdbb" a "bacabdccc" nejsou.

Základním kritériem hodnocení navrženého programu bude počet registrů, které váš program používá.
Pokuste se napsat program, kterému jich stačí co nejméně. Druhým kritériem pak bude doba výpočtu programu.

Studijní text:

Registr je něco podobného jako proměnná. V registru může být uloženo libovolně velké nezáporné celé číslo. Na rozdíl od proměnných, které mezi sebou můžeme sčítat, odčítat a násobit, s registrem lze provádět jen tři jednoduché operace: zvětšit jeho obsah o 1, zmenšit jeho obsah o 1 (pokud se pokusíme zmenšit obsah registru obsahujícího hodnotu 0, zůstane v něm 0) a otestovat registr, zda je v něm 0. Na začátku výpočtu jsou ve všech registrech nuly.

Registrový počítač může používat neomezený počet registrů označených R_0, R_1, R_2, atd. Vedle registrů má k dispozici ještě konečně velkou pomocnou paměť.

Program pro registrový počítač budeme zapisovat v jazyce velmi podobném programovacímu jazyku Pascal. Programovací jazyk registrového počítače bude oproti Pascalu rozšířen například o příkazy pro práci s registry, naopak některé příkazy z Pascalu v něm budou zakázány.

Registrový počítač bude řešit úlohy následujícího typu: počítač dostane na vstupu zadáno slovo (řetězec písmen) a po nějakém čase odpoví, zda je toto slovo správné nebo špatné. Aby nám mohl odpovědět, zavedeme do programovacího jazyka speciální příkazy Accept a Reject. Jakmile se během výpočtu vykoná příkaz Accept, vstupní slovo je správné a výpočet končí. Jestliže se provede příkaz Reject, slovo je špatné a výpočet končí. Pokud se výpočet zacyklí nebo pokud skončí, aniž by se provedl příkaz Accept nebo Reject, zadané vstupní slovo je rovněž špatné.

Příkaz "přičti 1 k obsahu registru R" budeme značit Inc(R), "odečti 1 od obsahu registru R" budeme značit Dec(R). Výraz Zero(R) je pravdivý, jestliže je v registru R nula, v opačném případě je nepravdivý.

V každém programu můžeme použít jen konečně mnoho registrů. Kromě nich můžeme použít už jen konstantní počet pomocných proměnných typu byte(taková proměnná obsahuje jedno celé číslo z rozmezí od 0 do 255) (nemůžeme tedy používat pole!) a dále můžeme zvláštním způsobem využívat jednu speciální proměnnou vstup typu char.

Proměnná vstup vždy obsahuje hodnotu aktuálního písmena ze vstupu. Na začátku výpočtu je aktuálním písmenem první písmeno zadané na vstupu. Polohu aktuálního písmena můžeme v programu změnit provedením příkazů Left (aktuálním se stane předcházející písmeno) a Right (aktuálním se stane následující písmeno). Pokud by se po provedení jednoho z těchto příkazů mělo aktuální písmeno nacházet mimo zadané vstupní slovo, proměnná vstup bude obsahovat speciální znak "$". (Můžeme si představovat, že před i za vstupním slovem je zapsáno dostatečně mnoho znaků "$".)

Jelikož registrový počítač má kromě registrů jen konečně mnoho paměti, nemůže si dovolit používat rekurzi (neměl by si kde pamatovat návratové adresy). My pro jistotu úplně zakážeme definovat a používat v programu procedury a funkce. Zakázáno je i volání všech standardních procedur a funkcí jazyka Pascal. V aritmetických výrazech lze používat pouze proměnné (tedy ne registry!), celočíselné konstanty, celočíselné operátory "+", "-", "*", "div", "mod" a závorky. V podmínkách se mohou používat výrazy Zero(Ri), běžné relační operátory ("<", "<=", …), logické spojky a závorky.

Z klíčových slov jazyka Pascal jsou tedy v programovacím jazyku registrového počítače povolena pouze následující:

"var", "begin", "end", "if", "then", "else", "case", "of", "while", "do", "repeat", "until", "for", "to", "downto", "div", "mod", "and", "or", "not", "xor".

Příklad 1:

Napište program pro dvousměrný registrový počítač, který bude řešit následující úlohu: Na vstupu bude zadán řetězec písmen "a", "b", "c". Nechť α označuje počet písmen "a" ve vstupním řetězci, β nechť je počet "b" a γ počet "c". Počítač má vstupní řetězec označit za správný právě tehdy, když α=β=γ.

Řešení: Projdeme vstupní slovo zleva doprava a v registrech R1 a R2 si přitom spočítáme hodnoty α a β. Když vstupní slovo dočteme, porovnáme obsahy obou registrů. Vrátíme se na začátek, při druhém průchodu vstupním slovem spočítáme v R1 a R2 hodnoty β a γ a opět je porovnáme. Rozmyslete si, že by stačilo použít jediný registr, v němž bychom měli hodnotu α-β, resp. β-γ.

var vstup: char;
begin
  while (vstup<>'') do begin
   if (vstup='a') then Inc(R1);
   if (vstup='b') then Inc(R2);
   Right;
  end;
  while not Zero(R1) do begin
   Dec(R1); if Zero(R2) then Reject else Dec(R2);
  end;
  if not Zero(R2) then Reject;
  { bylo stejně 'a' a 'b', vrátíme se na začátek }
  Left; while (vstup<>'') do Left;
  Right;

  while (vstup<>'') do begin
   if (vstup='b') then Inc(R1);
   if (vstup='c') then Inc(R2);
   Right;
  end;
  while not Zero(R1) do begin
   Dec(R1); if Zero(R2) then Reject else Dec(R2);
  end;
  if Zero(R2) then Accept;
end.

Příklad 2:

Napište program pro dvousměrný registrový počítač, který bude řešit následující úlohu: Na vstupu bude zadán řetězec písmen a. Počítač ho označí za správný právě tehdy, když je jeho délka mocninou tří.

Řešení: Řešení bude vypadat stejně jako na jednosměrném registrovém počítači. Projdeme vstupním slovem zleva doprava, přičemž si do registru R1 uložíme délku tohoto slova. Potřebujeme zjistit, zda je to mocnina tří. Uloženou hodnotu proto budeme dělit třemi, dokud to půjde. Jestliže nakonec dostaneme podíl 0 a zbytek 1, původní číslo bylo mocninou tří, jinak nebylo.

var vstup: char;
  zbytek: byte;
begin
  while (vstup<>'') do begin Inc(R1); Right; end;
  if Zero(R1) then Reject;
  while true do begin
   zbytek:=0;
   while not Zero(R1) do begin
     Dec(R1);
     zbytek:=(zbytek+1) mod 3;
     if (zbytek=0) then Inc(R2);
   end;
   if (Zero(R2) and (zbytek=1)) then Accept;
   if (zbytek<>0) then Reject;
   while not Zero(R2) do begin Dec(R2); Inc(R1); end;
  end;
end.