Matematická olympiáda – kategorie P

Řešení úloh oblastního kola 45. ročníku

sobota 27.1.1996

P-II-1

Uvažujme v naší soustavě souřadnic pás trojúhelníků, který je vymezen x-ovými souřadnicemi x a x+1. Vezmeme průnik tohoto pásu s hranicí našeho n-úhelníka. Každé hraně n-úhelníka uvnitř pásu přiřadíme směr podle toho, v jakém pořadí byly zadány její krajní body. Dostaneme tak soustavu hran jednotkové délky, přičemž:
Plocha průniku pásu a našeho n-úhelníka je zřejmě rovna součtu ploch ohraničených nejvyšší hranou a druhou nejvyšší hranou, třetí a čtvrtou nejvyšší hranou, ... , druhou a první nejnižší hranou. Předpokládejme nyní, že nejnižší hrana vede doleva. Potom plochu průniku n-úhelníka a našeho pásu spočítáme tak, že plochu v pásu "pod" hranou vedoucí doprava vždy přičítáme a plochu "pod" hranou vedoucí doleva odčítáme.

Toto však nemusíme provádět po jednotlivých pásech. Nejprve položíme plocha:=0. Nechť y je výška aktuálního bodu n-úhelníka. Jestliže další bod leží napravo dole (relativní souřadnice (1,-1)), připočítáme k ploše 2y-1, pokud je napravo (relativní souřadnice (1,0)), přičteme 2y. Jestliže je další bod nalevo nahoru (relativní souřadnice (-1,1)), odečteme od plochy 2y+1, pokud je nalevo (relativní souřadnice (-1,0)), odečteme 2y. V ostatních případech (relativní souřadnice (0,1) a (0,-1)) nepřipočítáváme nic, neboť tyto hrany neprotínají žádný pás.

Co se stane, jestliže byla orientace hran opačná, než jsme předpokládali? Potom dostaneme záporné číslo a jeho absolutní hodnota je rovna ploše n-úhelníka.

Poznámka: V předcházející úvaze jsme předpokládali, že se celý n-úhelník nachází jen nad osou x. Je však jasné, že algoritmus zůstává beze změny, i když bude n-úhelník ležet celý nebo částečně pod osou x.

Správnost algoritmu je zřejmá z předcházejících úvah. Časová složitost algoritmu je O(n), paměťová O(1).

program sit; var n,xs,ys,x0,y0,xn,yn,x,y,plocha,i:integer; begin readln(n); {počet bodů} readln(xs,ys); {první bod} x0:=xs;y0:=ys; {uschovat první bod} plocha:=0; for i:=1 to n do begin if i=n then begin xn:=x0;yn:=y0 end {zakončit n-úhelník} else readln(xn,yn); {načíst další bod} x:=xn-xs;y:=yn-ys; {x,y jsou relativní souř.} case x of -1: plocha:=plocha-2*ys-y; {vlevo -> odčítat} 1: plocha:=plocha+2*ys+y; {vpravo -> přičítat} end; xs:=xn;ys:=yn; end; writeln(abs(plocha)); end.

P-II-2

 1. Označme h(x):=(x mod 10 + x div 10) mod N. Funkce Vyhledej při hledání prvku x postupně prohlíží prvky pole P s indexy h(x), (h(x)+7) mod N, (h(x)+14) mod N,... ,(h(x)+7l) mod N. Skončí, když nastane jedna z těchto tří možností:
  • najde hledaný prvek x
  • najde prvek menší než x
  • najde prázdné políčko (prvek s hodnotou 0)
  Pokud nastala první možnost, prvek se v poli nachází, jinak v poli není. N a 7 jsou nesoudělná čísla. Z toho vyplývá, že pro každé i {0,1,...,N-1} existuje j {0,1,...,N-1} takové, že i=(h(x)+7j) mod N. V poli je aspoň jedno prázdné políčko (M Nechť se v poli P prvek x nachází na místě s indexem i. Nechť j {0,1,...,N-1} je takové číslo, že i=(h(x)+7j) mod N. Aby funkce Vyhledej prvek x našla, musí platit, že prvky s indexy h(x), (h(x)+7) mod N, (h(x)+14) mod N,... ,(h(x)+7(j-1)) mod N budou větší než x.

 2. Pokud do tabulky chceme uložit prvek x, postupujeme opět po posloupnosti indexů h(x), (h(x)+7) mod N, (h(x)+14) mod N,..., (h(x)+7l) mod N tak dlouho, až najdeme prvek menší než x nebo prázdné políčko. Jestliže jsme našli prázdné políčko, prvek x tam můžeme uložit a funkce Vyhledej ho jistě najde, neboť před ním bude prohledávat jen větší prvky. Pokud však je na tomto místě prvek s hodnotou y1 (y1 < x), uložíme sem prvek x. Při hledání prvku y1 se předtím funkce Vyhledej zastavila na indexu (h(x)+7l) mod N, ale tam je nyní prvek x větší než y1, takže funkce bude pokračovat dále po indexech (h(x)+7 (l+1)) mod N,..., (h(x)+7 l1) mod N. Prvek y1 uložíme na místo (h(x)+7 l1) mod N. Jestliže tam předtím bylo prázdné políčko, skončíme, jestliže tam byl prvek y2 (y2 < y1), opět postupujeme dále po indexech (h(x)+7 (l1+1)) mod N,..., (h(x)+7l2) mod N. Toto opakujeme, dokud nenajdeme prvok yk, který se již uloží na prázdné políčko. Na základě tohoto postupu můžeme sestavit proceduru Zarad:
  procedure Zarad(X:integer); var i:integer; begin i:=(X mod 10 + X div 10) mod N; {i:=h(X)} while P[i]<>0 do begin if P[i] < X then {našli jsme menší prvek} swap(P[i],X); {vymění hodnoty P[i] a X} i:=(i+7) mod N; {posuneme se dále} end; P[i]:=X; {na volné políčko uložíme X} end; Procedura Zarad vždy skončí, neboť M
  • Prvek y se v poli P nenachází. Funkce Vyhledej(y) nemůže nalézt něco, co v poli P není, a proto vrátí správný výsledek.
  • y=x. V tomto případě už z popisu algoritmu vyplývá, že funkce Vyhledej prvek x najde.
  • y<>x, y se nachází v poli P a jeho poloha se během výpočtu procedury Zarad(x) nezměnila. Předtím funkce Vyhledej prohledávala indexy h(y), (h(y)+7) mod N,..., (h(y)+7l) mod N. To znamená, že pro každé i, 0 <= i < l platilo P[(h(y)+7i) mod N] > y. Protože se hodnota žádného prvku z P během provádění Zarad(x) nesnížila, platí to i nadále a proto Vyhledej(y) bude prohledávat stejné indexy a úspěšně y najde.
  • y<>x, y se nachází v poli P a jeho poloha se během výpočtu procedury Zarad(x) změnila, t.j. je to jeden z prvků y1, y2,..., yk. Nechť předtím Vyhledej prohledávala indexy h(y), (h(y)+7) mod N,..., (h(y)+7l) mod N. Ze stejných důvodů jako v předcházejícím případě ani nyní neskončí dříve, ale na místě s indexem (h(y)+7l) mod N je nyní prvek větší než y, a proto funkce bude pokračovat dále. Z popisu algoritmu však vyplývá, že prvek, na kterém se prohledávání zastaví, je právě hledaný prvek y.

P-II-3

Celkový posun pera je součtem jednotlivých vektorů určených vstupní posloupností. Když starší kreslicí zařízení udělá pohyb o jednotku delší nebo kratší, je to to totéž, jako kdyby se kromě určeného vektoru posunulo ještě o jednotkový vektor ve směru nebo proti směru svého natočení. Protože sčítání vektorů je komutativní, představme si, že se tyto posuny o jednotkové vektory provedou všechny až nakonec. Nechť množina A je množina obsahující ke každému vektoru ze vstupní posloupnosti dva navzájem opačné jednotkové vektory (ve směru a proti směru tohoto vektoru). Naší úlohou tedy je vybrat z množiny A podmnožinu, jejíž součet je co nejdelší. Vybraná podmnožina může být libovolná (zařízení se sice vždy posune nejvýše o jeden z dvojice navzájem opačných vektorů, ale pokud bychom vybrali oba, je to totéž, jako kdybychom nevybrali ani jeden z nich).

Podmnožina s největším součtem jistě obsahuje z každé dvojice opačných vektorů právě jeden. To lehce dokážeme sporem: nechť vektor (x,y) je součtem podmnožiny s největším součtem, která neobsahuje ani jeden z jednotkových vektorů (x1,y1) a (-x1,-y1). Potom ale jeden z vektorů (x+x1,y+y1), (x-x1,y-y1) je určitě delší než vektor (x,y). Platí, že x12+y12=1 a jedno z čísel 1 + 2(x x1 + y y1), 1 - 2(x x1 + y y1) je určitě kladné. Délka vektoru (x+x1, y+y1) je sqrt(x2 + y2 + x12 + y12 + 2(x x1 + y y1)) a délka vektoru (x-x1, y-y1) je sqrt(x2 + y2 + x12 + y12- 2(x x1 + y y1)). Jedna z těchto délek je tedy jistě větší než délka vektoru (x,y), která je rovna sqrt(x2 + y2). Proto vektor (x,y) není vektor s největší možnou délkou. Podobně se dá zdůvodnit, že pokud A obsahuje více stejných dvojic vektorů, do podmnožiny s největším součtem se vybere z každé dvojice stejný vektor.

Nyní dokážeme následující větu: Hledané řešení obsahuje všechny vektory z A ležící v jedné polorovině určené některou přímkou vedoucí bodem (0,0). Jsou-li některé dvojice vektorů rovnoběžné s přímkou, vyberou se vektory v jednom směru.

Důkaz: Nechť (x,y) je součet podmnožiny s nejdelším součtem, nechť přímka p je kolmá na (x,y) a prochází bodem (0,0). Nechť (x1,y1) je libovolný vektor z poloroviny, v níž se nachází (x,y). Potom úhel vektorů (x1,y1) a (x,y) je nejvýše 90 stupňů. Proto délka vektoru (x+x1,y+y1) je větší než délka (x,y) (podle kosinové věty). Pokud by naše podmnožina neobsahovala některý z vektorů z této poloroviny, její součet se přidáním tohoto vektoru tudíž prodlouží, takže by nemohla být hledaným řešením. Jestliže by naopak obsahovala některý vektor z opačné poloroviny, jeho ubrání je totéž jako přidání vektoru k němu opačného (který je už z naší poloroviny), a to opět prodlouží součet.

Nechť a1, a2,..., a2n jsou jednotkové vektory z množiny A uspořádané podle směru (vektor ai+n je opačný k vektoru ai pro 1<=i<=n). Vezměme dva sousední vektory z takto setříděné posloupnosti. Poloroviny určené všemi přímkami procházejícími "mezi" těmito dvěma vektory obsahují stejnou podmnožinu vektorů z A, a proto stačí uvažovat jen přímky se směry vektorů z A. Polorovina určená přímkou ve směru vektoru ai obsahuje vektory ai, ai+1,..., ai+n-1, 1<=i<=n. Stačí tedy určit všechny takovéto součty a vybrat z nich největší. To lze provést pro již setříděnou posloupnost vektorů v čase O(n).

Vzhledem k tomu, že směry vektorů určených vstupní posloupností jsou celé čísla od 0 do 359, můžeme je uspořádat v čase O(n) přihrádkovým tříděním, t.j. pro každý ze směrů spočítáme, kolik vektorů je v tomto směru. Máme-li l jednotkových vektorů téhož směru, můžeme je považovat za jeden vektor délky l. Stačí dokonce použít jen pole od 0 do 179, neboť vektor se směrem j a vektor k němu opačný se směrem j+180o mají stejnou délku.

program kreslici_zarizeni; var a:array[0..359] of integer; {součet délek vektorů v jednotlivých směrech} i:integer; d,maxd:real; {aktuální a maximální vzdálenost} x,y:real; {aktuální součet} uhel:integer; {aktualní úhel} s:string; {vstupní řetězec} us:integer; {ukazatel aktuálního znaku v řetězci} procedure CtiCislo(var n:integer); var u1,err:integer; begin while not(s[us] in ['-','0'..'9']) do inc(us); u1:=us;inc(us); while s[us] in ['0'..'9'] do inc(us); val(copy(s,u1,us-u1),n,err); end; procedure Posloupnost; var x,i,sus:integer; begin {us ukazuje na '['} inc(us); while s[us]<>']' do begin CtiCislo(x); if s[us]='[' then begin {x krát opakujeme následující posloupnost} sus:=us; for i:=1 to x do begin us:=sus; Posloupnost; end; end else begin CtiCislo(x); {úhel} inc(a[uhel]); inc(a[(uhel+180)mod 360]); {přidáme i opačný úhel} uhel:=(uhel+x) mod 360; end; end; {us ukazuje na ']'} inc(us); end; procedure Nacti; var i:integer; begin for i:=0 to 359 do a[i]:=0; readln(s); {načtení řetězce} uhel:=0; {počáteční úhel} us:=1; {nastavení ukazatele do pole s} Posloupnost; {rozkódování vstupní posloupnosti} end; procedure Pridej(i:integer); begin {posune x,y o vektor délky a[i] směrem i} x:=x+(a[i]*cos(i/180*pi)); y:=y+(a[i]*sin(i/180*pi)); end; begin Nacti; x:=0; y:=0; for i:=0 to 179 do Pridej(i); {součet první poloroviny} maxd:=sqr(x)+sqr(y); for i:=180 to 359 do begin Pridej(i); {uber vektor i-180} Pridej(i); {přidej vektor i} d:=sqr(x)+sqr(y); {čtverec vzdálenosti (x,y) od (0,0)} if d>maxd then maxd:=d; end; writeln('Pero mohlo skončit nejvýše ',sqrt(maxd):0:2, ' od požadovaného místa'); end.

P-II-4

 1. Dokážeme sporem, že není možné sestrojit požadovaný D0L systém. Nechť existuje D0L systém s růstovou funkcí nn. Vezmeme k rovné maximální hodnotě z délek pravých stran pravidel. Z toho vyplývá, že máme-li v i-tém kroku slovo délky ii, v i+1-ním kroku může náš D0L systém vygenerovat slovo délky nejvýše k ii. Uvažujme nyní slovo wk. Jeho délka je kk. Pro délku slova wk+1 potom musí platit:
  |wk+1| < k|wk| = k kk = kk+1 < (k+1)k+1
  což je spor, neboť délka slova wk+1 má být (k+1)k+1.

 2. Řešením je D0L systém ({b,c,d},{b->b2,c->b2c2, d->b2c4d2},dd).

  Tvrzení: V n-tém kroku je tvar slova
  (b(n-1)^2c2(n-1)d)2^n
  a tedy f(n)=2n((n-1)2+2(n-1)+1)=2nn2.

  Důkaz: Pro n=1 tvrzení zřejmě platí. Nechť dále wn= b2^n (n-1)^2} c2^n 2(n-1) d2^n. Potom po uplatnění pravidel bude wn+1= (b(n-1)^2b2(n+1)c2(n-1)bc2d = bn^2c2nd)2^(n+1), čímž je tvrzení dokázáno.