Matematická olympiáda – kategorie P

Zpráva o konání ústředního kola 44. ročníku

Pavel Töpfer, MFF UK Praha

Letošní 44. ročník matematické olympiády vyvrcholil uspořádáním celostátních kol kategorie A a kategorie P ve dnech 23.-29.4.1995 v Jevíčku. V kategorii P zaměřené na algoritmy a programování se soutěžilo již podesáté.

V tomto školním roce se do kategorie P v domácím kole přihlásilo méně studentů než v letech minulých, a tak také oblastní kola soutěže byla ve většině oblastí menší než obvykle. Nižší účast v úvodních kolech však nijak nepoškodila tradičně výbornou úroveň kola celostátního. Na celostátní kolo přijelo do Jevíčka všech 32 pozvaných studentů z celé republiky. Nejvíce zástupců - osm - měla v Jevíčku Praha, sedm soutěžících bylo pozváno z Brna. Mezi soutěžícími byly i dvě dívky. Celkem deset účastníků celostátního kola MO-P se probojovalo také do celostátního kola MO-A a na programátorskou soutěž tedy zůstávalo v Jevíčku z bezprostředně předcházející vrcholné matematické kategorie A.

Způsob organizace MO kategorie P zaznamenal od letošního ročníku výraznou změnu spočívající v zavedení praktických úloh. Tím se charakter naší olympiády přibližuje mezinárodním zvyklostem a mezinárodním programátorským soutěžím středoškoláků. Výsledky dosažené v celostátním kole kategorie P matematické olympiády jsou totiž hlavním kritériem při výběru českého reprezentačního družstva na mezinárodní olympiády v informatice. Počínaje nadcházejícím 45. ročníkem MO budou zařazeny dvě praktické úlohy i do domácího kola kategorie P. Na rozdíl od mezinárodních soutěží ale stále zůstávají zachovány i úlohy řešené "na papíře", v nichž studenti navrhují algoritmy a ve kterých se hodnotí nejen funkční správnost, ale i kvalita algoritmu, jeho popis a vysvětlení. Takováto průprava studentů se nám velmi osvědčila i v přípravě na účast v mezinárodních soutěžích, které jsou zcela praktického rázu.

Vlastní soutěž v Jevíčku byla soustředěna do dvou soutěžních dnů. V prvním dnu měli soutěžící pět hodin času na vyřešení tří teoretických úloh. jednalo se úlohy stejného typu, jaké byly zadány i v domácím a v oblastním kole a jaké se v MO-P zadávaly i v letech minulých. Návaznost na předchozí kola soutěže přirozeným způsobem zvýhodnila ty, kteří se na soutěž řádně připravovali a dobře si promysleli úlohy, se kterými se již setkali v boji o postup. V každé úloze bylo třeba navrhnout vhodný algoritmus řešení zadaného problému a algoritmus jakýmkoliv způsobem zapsat. Nevyžadovalo se tedy vypracování kompletního programu v nějakém programovacím jazyce. Hodnotila se správnost navrženého algoritmu, ale také jeho časové a paměťové nároky, popis a zdůvodnění správnosti zvoleného postupu.

Druhý soutěžní den probíhal u počítačů. Každý soutěžící měl k dispozici přidělený osobní počítač typu PC s překladači Turbo Pascalu a Turbo C++. Za čtyři hodiny měl každý naprogramovat a odladit řešení dvou úloh. Vytvořené programy testovali opravovatelé stejným způsobem, jak je to obvyklé na mezinárodních olympiádách. Opravovatel společně s autorem spustili postupně několikrát výpočet programu na zpracování předem připravených testovacích dat. Hodnotila se pouze funkčnost vytvořeného programu na základě výsledků, kterých program při výpočtu s testovacími daty dosáhnul. Předmětem hodnocení tedy nebyl způsob naprogramování a nebylo ani možné cokoli dodatečně změnit v odevzdaném zdrojovém textu programu.

Celostátní kolo olympiády proběhlo naprosto bez závad a ke spokojenosti většiny přítomných. Zásluhu na tom mají tradičně výborní organizátoři z gymnázia v Jevíčku, obětaví opravovatelé z matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze a z fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně a samozřejmě také všichni soutěžící. Výsledky soutěže prokázaly vysoké znalosti a schopnosti našich nejlepších studentů v oblasti programování. Každá z pěti soutěžních úloh byla hodnocena maximálně deseti body. Absolutní vítěz soutěže Martin Mareš obdržel 49 z 50 možných bodů. Vítězi celostátního kola se ale stalo všech prvních osm řešitelů, kteří získali alespoň 40 bodů. Ještě dalších devět studentů se ziskem nejméně 30 bodů bylo vyhlášeno úspěšnými řešiteli. Každý účastník celostátního kola získal za svá řešení úloh alespoň 10 bodů.

Na základě výsledků celostátního kola MO-P a s přihlédnutím k výsledkům oblastního kola a úspěchům dosaženým v loňském školním roce bylo vybráno pětičlenné reprezentační družstvo pro 7. mezinárodní olympiádu v informatice. Ta se uskuteční ve dnech 26.6.-3.7.1995 v holandském městě Eindhoven. Déle byli vybráni čtyři reprezentanti pro 2. středoevropskou olympiádu v informatice, kterou uspořádá Maďarsko ve dnech 29.5.-3.6.1995 v Szegedu. Středoevropská olympiáda je vlastně přípravnou regionální soutěží pro mladší perspektivní "olympioniky" a jsou na ni proto vybíráni nejlepší studenti z nižších ročníků. O tom, jak si naši soutěžící vedli na obou mezinárodních programátorských soutěžích, vás budeme samozřejmě informovat.