Zpracování osobních údajů

Tuto soutěž organizuje Ústřední komise matematické olympiády a Krajské komisem atematické olympiády. Stránky soutěže jsou umístěny na serveru Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Pro zdárný průběh soutěže musíme znát některé vaše osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailovou adresu a adresu školy, kterou navštěvujete. Uvedené údaje použijeme výhradně pro potřeby této soutěže. Také budeme uchovávat vámi odevzdané protokoly (řešení úloh). Tyto protokoly budeme sdílet s Krajskými komisemi matematické olympiády, které s nimi budou nakládat dle organizačního řádu MO, se kterým jste již vyjádřili souhlas účastí v MO.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto uděluji souhlas Univerzitě Karlově, se sídlem Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, IČO 00216208 (dále jen UK), která je správcem osobních údajů všech fakult a součástí UK, ke zpracování osobních údajů pro potřeby náhradní internetové soutěže za krajská kola 69. ročníku matematické olympiády kategorií B a C.

Tento souhlas uděluji pro všechny výše uvedené osobní údaje, a to po dobu 1 roku od skončení soutěže, a dále souhlasím s uchováváním potřebných dat pro archivní účely i po této lhůtě (vystavené výsledkové listiny).

Údaje nebudou předány třetí osobě (s výjimkou protokolů, které budou předány pouze Krajským komisím MO) ani využívány k jiným účelům, než ke kterým byly poskytnuty.

Tento souhlas uděluji ze své vlastní a svobodné vůle a beru na vědomí, že jej mohu kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na adresu barta@karlin.mff.cuni.cz.

Dále máte právo:

  • - požádat o informaci, jaké osobní údaje jsou o vás zpracovávány,
  • - požadovat opravu osobních údajů, pokud jsou neplatné nebo zastaralé,
  • - požadovat, aby nebyly vaše osobní údaje zpracovávány do doby, než bude vyřešena oprávněnost výše uvedených požadavků,
  • - požadovat, aby byly vaše osobní údaje předány jinému správci,
  • - podat stížnost u dozorového úřadu.

V případě jakéhokoliv dotazu nebo uplatnění svých práv můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese gdpr@cuni.cz.

Organizátoři

MO

Organizátorem soutěže je ústřední komise Matematické olympiády ve spolupráci s krajskými komisemi.

Partneři

MKS

Soutěž by nebylo možné uskutečnit bez podpory (současných a bývalých organizátorů) Matematického korespondenčního semináře.